Mr Muscle Ovenspray

300 mlPrijs per LT 7,30
2.19
300 ml

Mr Muscle oven reiniger verwijdert effectief ingebrand vet en etensresten.

  • Laat een sprankelend schone oven achter zonder schuren en krabben

Omschrijving

Inhoud en gewicht

300 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.Achter slot bewaren.Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Beschermende handschoenen dragen. Na hetwerken met dit product de handen grondig wassen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuitnevel niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Alleen gebruiken overeenkomstig met het doel en de gebruiksaanwijzing van het product. GEBRUIKSAANWIJZING: LEES VOLLEDIG LABEL VOOR VERWIJDERING VAN DE DOP, RAADPLEEG DE INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT VAN DE OVEN. ALLEEN GEBRUIKEN IN KOUDE OVENS. 1. DRAAG RUBBEREN HANDSCHOENEN EN BESCHERM DE ARMEN TIJDENS SPUITEN EN REINIGEN. TE ALLEN TIJDE CONTACT MET HUID EN OGEN VERMIJDEN. NA AANRAKING, OM BRANDWONDEN TE VOORKOMEN, DIRECT WASSEN MET VOLDOENDE WATER GEDURENDE TENMINSTE 20 MINUTEN en medisch advies inwinnen. 2. Verbreek de elektrische aansluiting van de

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

91846