Een afbeelding van Excilor Kalknagelkwastje

Excilor Kalknagelkwastje

3.3 ml

Alleen in de winkel

19.99
3.3 ml

Excilor Kalknagel Kwastje ter bestrijding van kalknagel en schimmelnagels

  • Effectieve behandeling tegen kalknagels
  • Optimale penetratie van de nagel door TransActive Technologie
  • Behandeling duurt 1 minuut per dag. Vijlen is niet nodig

Omschrijving

  • kalknagelbehandeling
  • Effectief werkingsmechanisme: Excilor® verandert de pH waarde van de nagel, zodat een vijandige omgeving wordt gecreëerd voor de nagel schimmels (dermatofyten). Dit voorkomt verdere groei van de schimmel en aantasting van de nagel. Optimale en volledige penetratie: Excilor® bereikt de schimmel (dermatofyten) onmiddellijk. Daarna volgt direct een gezonde aangroei van de nagel. De vloeistof penetreert binnen seconden zonder een zichtbaar laagje achter te laten.
  • Volg de instructies op de bijgesloten gebruiksaanwijzing. Buiten het zicht en het bereik van kinderen bewaren.
Doseringsvorm:
vloeistof in flesje + kwastje

Extra informatie

Nagelschimmels groeien in en onder de nagel en zijn moeilijk te behandelen. Excilor is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van kalknagels en is zeer effectief door superieure penetratie van de nagel.

Inhoud en gewicht

3.3 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Corrosief

  • 0120

Ingrediënten

Ingrediënten: Verrijkt met glycerol, nagel lipiden en biotine. Ethyllactaat, azijnzuur, penetratie bevorderaar, filmvormende agenten, water, glycerol, polysorbaat 80, cetyl acetaat, geacetylateerde lanoline alcoholen, biotine en conserveermiddel (bevat geen parabenen).

Allen voor uitwendig gebruik. Effective behandeling vereist het volgend behandelingsschema: 1x in de ochtend en 1x in de avond, in totaal 1 minuut per dag.

Dosering:
Effectieve behandeling vereist het volgend behandelingsschema: 1x in de ochtend en 1x in de avond, in totaal 1 minuut per dag.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Alleen voor uitwendig gebruik. Diabetici met voet problemen worden geadviseerd om naar de huisarts te gaan voordat begonnen wordt met de behandeling van Excilor®.

Gevarenaanduiding

Gevaar

H226:Ontvlambare vloeistof en damp.H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel.H335:Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.P240:Opslag- en opvangreservoir aarden.P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Leverancier

Vemedia B.V.
Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen
info@excilor.comhttps://www.excilor.com0900-2333666

687922