Actievoorwaarden Complete Boretti messenset

I. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Allerhande-winactie van Albert Heijn voor de complete Boretti messenset (verder te noemen: de “Actie") van Allerhande (onderdeel van Albert Heijn B.V.) (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn is gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam.

2. Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.

3. De Actie heeft als doel om het merk ‘Boretti’ te promoten.

4. De Actie loopt vanaf het moment van het plaatsen van de actiepost op maandag 28 februari 2022 door Organisator op de Allerhande-pagina op Facebook en Instagram en de verschijning van Allerhande magazine op maandag 28 februari 2022. De Actie loopt tot en met maandag 28 maart 2022.

5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van de Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.

6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

II. Deelname

7. Deelnemer aan de Actie is eenieder die onder de actiepost op de Allerhande Facebook of Instagrampagina een reactie plaatst, of het formulier op de webpagina opgenomen in dit artikellid invult, met een reactie op: ‘Laat ons weten waarvoor jij deze messen goed kunt gebruiken’. Dit kan onder de post op Facebook of Instagram of door het formulier op ah.nl/allerhande/messenset in te vullen, uiterlijk op maandag 28 maart 2022.

8. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.

9. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor eenieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Facebook en Instagram. Ditzelfde geldt ook als het formulier op ah.nl/allerhande/messenset ingevuld is.

10. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar alsmede personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

11. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.

12. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op maandag 28 maart 23:59 uur onder de actiepost op de Allerhande Facebook- dan wel Instagrampagina een reactie te plaatsen, óf door het formulier op ah.nl/allerhande/messenset in te vullen met een reactie op: ‘Laat ons weten waarvoor jij deze messen goed kunt gebruiken’.

13. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.

14. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Prijzen

15. In totaal zijn er drie (3) prijzen te winnen, namelijk drie (3) complete Boretti messensets ter waarde van € 334,65 per messenset. De waarde van het totale prijzenpakket van de 3 messensets is € 1003,95. De prijs kan niet worden omgewisseld in geld.

16. Een onafhankelijke en deskundige jury beoordeelt de inzendingen en kiest daaruit de winnaars. Uit alle reacties op Instagram, Facebook of via het formulier op ah.nl/allerhande/messenset worden drie (3) winnaars gekozen. Een (1) winnaar via Instagram, een (1) winnaar via Facebook en een (1) winnaar die via het formulier op ah.nl/allerhande/messenset heeft deelgenomen aan

de Actie. Met de winnaars wordt via Facebook en/of via Instagram en/of via mail (afhankelijk van de wijze van deelname) contact opgenomen voor de levering van de prijs.

17. Door deel te nemen aan de winactie geef je Organisator toestemming voor het plaatsen van jouw voor- en achternaam op de Allerhande social mediakanalen (Instagram en Facebook) van Organisator indien jij de winnaar bent.

18. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

19. De winnaars worden op dinsdag 29 maart 2022 bekendgemaakt.

20. De voor- en achternamen van de winnaars zullen door Organisator bekend worden gemaakt op de Allerhande Instagram- en Facebookpagina van de Organisator, hier gaan de winnaars door deelname aan deze Actie uitdrukkelijk mee akkoord.

21. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.

22. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

23. Indien een winnaar na drie (3) toenaderingspogingen door de Organisator binnen 14 dagen na de

datum van de eerste toenaderingspoging de winst niet bevestigt, zal de Organisator een andere winnaar aanwijzen op de wijze als aangewezen in deze actievoorwaarden.

IV. Aansprakelijkheid

24. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan de Actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

25. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

26. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

27. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

28. De Organisator vrijwaart Facebook en Instagram tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan de Actie. Ditzelfde geldt ook als het formulier op ah.nl/allerhande/messenset ingevuld is.

V. Slotbepalingen

29. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze Actie en de Allerhande Facebook- en Instagrampagina’s, en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator. Ditzelfde geldt ook als het formulier op ah.nl/allerhande/messenset ingevuld is.

30. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

31. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Albert Heijn, tel. 0800-0305 of ga naar ah.nl/klantenservice en stel daar uw vraag.

32. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014, van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.

33. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt te Zaandam, donderdag 27 januari 2022