Een afbeelding van WC-Eend Fresh discs lime zest navul

1+1

gratis

WC-Eend Fresh discs lime zest navul

72 mlNormale prijs per LT 79,03
5.69
72 ml

Wc eend fresh discs lime zest duo navulling bevat 12 gel discs die het toilet reinigen en verfrissen bij iedere spoelbeurt. Beschermt tegen kalkaanslag.

  • 30% minder plastic dan toiletblokken
  • Hygienisch aanbrengen: geen direct contact met het toilet
  • Reinigt bij iedere spoelbeurt
  • Voorkomt kalkaanslag waarin bacterien kunnen groeien

Omschrijving

Extra informatie

Wc eendzorgt voor een fris, schoon en hygienischtoilet. De producten vanwc eendmaken schoonmaken van hettoileteenvoudig en gemakkelijk. Van toiletreinigers tot toiletblokken, voor een totale toiletverzorging kies je wc eend.

Inhoud en gewicht

72 Milliliter

Ingrediënten

< = 5% Anionische oppervlakteactieve stoffen, > = 15% and < 30% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, perfume , Limonene, CITRAL, GERANIOL

Samenstelling

< = 5% Anionische oppervlakteactieve stoffen, > = 15% and < 30% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, perfume , Limonene, CITRAL, GERANIOL

GEBRUIKSAANWIJZING - Zorg ervoor dat het toilet schoon is. 1. KLIKKEN. Lijn de grote knop op de gelhouder uit met de gaten op de handgreep. Verwijder de dop en bewaar deze. 2. PLAATSEN. Plaats het open uiteinde van de gelhouder tegen de binnenkant van de toiletpot, op een plek waar water stroomtals je doorspoelt. 3. DRUKKEN. Houd de knop ingedrukt terwijl je de houder tegen de toiletpot duwt totdat de knop kllkt en deze in het volgende gaatje zit. Nietdraaien. 4. DOP SLUITEN. Trek de houder recht terug om een gel disc achter te laten. Plaats de dop stevig terug. Spoel het toilet om de gel disc te activeren.

Gevarenaanduiding

Niet van toepassing

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Na het werken met dit product de banden grondig wassen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIG I FCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Goed toezicht houden op jonge kinderen wanneer ze zieh in de omgeving van de wc-pot bevinden. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Buiten bereik van kinderen houden.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22
3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

854229