Een afbeelding van Airwick Geurstokjes pure lentedauw

50%

korting

Airwick Geurstokjes pure lentedauw

30 mlNormale prijs per LT 199,67

vandaag

5.99
2.99
30 ml

Air wick life scents geurstokjes lentedauw geeft een warme sfeer en laat je woning fris ruiken. Gaat maximaal 4 weken mee.

  • Creeert een gastvrije sfeer in huis
  • Natuurlijke rotanstokjes voor een subtiele geurverspreiding
  • Gaat maximaal 4 weken mee
  • Neutraliseert geurtjes en laat je woning fris ruiken

Omschrijving

Extra informatie

Dankzij het elegante parfum en design van de air wick geurstokjes hangt er snel een warme sfeer in je woning. Dompel de stokjes onder in het kwaliteitsparfum. De lange rotanstokjes absorberen het parfum en verspreiden continu een heerlijke geur door je woning. Dankzij air wick geurstokjes, een heerlijke geur verspreidt zich door je huis! De pure lentedauw geur versterkt je huis met speelsheid en roept de hoop en vreugde op van een verjongende natuur.

Inhoud en gewicht

47 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

EUH208:Bevat Linalool. Kan een allergische reactie veroorzaken.H315 - Veroorzaakt huidirritatie.H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.P273 - Voorkom lozing in het milieu.P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P302 - BIJ CONTACT MET DE HUID:P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P501 - Inhoud/verpakking afvoerenP363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

74695