Een afbeelding van Air Wick Aw pure geurstokjes dauw

Air Wick Aw pure geurstokjes dauw

30 mlPrijs per LT 199,67
5.99
30 ml

Dankzij het elegante parfum en design van de air wick geurstokjes hangt er snel een warme sfeer in je woning. De geurstokjes verspreiden continu een heerlijke geur door je woning.

  • Creëert een gastvrije sfeer in huis
  • Natuurlijke rotanstokjes voor een subtiele geurverspreiding
  • Gaat maximaal 4 weken mee
  • Neutraliseert geurtjes en laat je woning fris ruiken

Omschrijving

Extra informatie

Dankzij het elegante parfum en design van de Air Wick Geurstokjes hangt er snel een warme sfeer in je woning. Dompel de stokjes onder in het kwaliteitsparfum. De lange rotanstokjes absorberen het parfum en verspreiden continu een heerlijke geur door je woning. Dankzij Air Wick Geurstokjes verspreidt zich een heerlijke geur door je huis! De Pure Lentedauw geur versterkt je huis met speelsheid en roept de hoop en vreugde op van een verjongende natuur.

Inhoud en gewicht

47 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Bevat Eucalyptol, Coumarin, Allyl Cyclohexylpropionate,Dimethylcyclohex-3-ene-1-carboxaldehyde, 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde. Kan een allergische reactie veroorzaken.Veroorzaakt huidirritatie.Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.Voorkom lozing in het milieu.Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.Bij contact met de huid: Spoel de huid af met water of neem een doucheBij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij huidirritatie: een arts raadplegen.De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

74695