Een afbeelding van Kiwi All Protector (schoenenspray)

Kiwi All Protector (schoenenspray)

200 mlPrijs per LT 12,95
2.59
200 ml

Kiwi All Protector beschermt alle schoenen en kleding van leer, suede of textiel in elke kleur tegen water, vuil en vlekken.

  • Geschikt voor alle materialen en kleuren
  • Houdt leer ademend
  • Tot 15 dagen bescherming tegen regen

Omschrijving

  • KIWI EXTREME PROTECTOR

Inhoud en gewicht

200 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk

Bevat isopropylalcohol nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht. Zeer licht aontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bi] verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt emstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schädel ijkvoor in het water levende Organismen, metlangdurigegevolgen. Bij het inwinnen van medisch ad vies, de verpa kking of het etiket ter beschi kking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BU CONTACT MET DE OGEN: voorzidrtig afspoelen met water gedurende een aantal mi nuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Tegen zonlicht besdiermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Verwijderd houden van wärmte, hete oppervlakken, von ken, open vuuren andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.

Gevarenaanduiding

Gevaar

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriftenNiet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Bewaar op droge, koele plaats

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

813779