Een afbeelding van Loctite Seconde lijm

Loctite Seconde lijm

3 g

Alleen in de winkel

4.99
3 g

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1 Stuks (piece). 3 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelen

Inademing van damp vermijdenBIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.

795636