Puzzel zomerkrant 4 2020

Actievoorwaarden Albert Heijn – Puzzel Zomerkrant 4 – 2020

I. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Puzzel Zomerkrant 4 winactie voor het boek Vol Smaak (verder te noemen: “de Actie") van Allerhande (onderdeel van Albert Heijn B.V.) (verder te noemen: "de Organisator"). Albert Heijn B.V. is gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam.
 2. Albert Heijn en Allerhande zijn gedeponeerde merknamen.
 3. De Actie heeft als doel om het boek Vol Smaak te promoten.
 4. De Actie loopt vanaf het moment van verschijnen van Zomerkrant (De zomerkrant van Albert Heijn) nummer 4 – jaargang 2020 op zaterdag 8 augustus 2020 en loopt tot en met vrijdag 21 augustus 2020.
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van de Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.
 6. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

II. Deelname

 1. Deelnemer aan de Actie is eenieder die de oplossing van de puzzel op pagina 2 uit Zomerkrant 4 – 2020 mailt naar: allerhandeprijsvraag@ah.nl uiterlijk op vrijdag 21 augustus 2020.
 2. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
 3. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor eenieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 4. Om mee te doen aan deze winactie moet de persoon een minimale leeftijd hebben van achttien (18) jaar.
 5. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname.
 6. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
 7. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op vrijdag 21 augustus 2020 een oplossing van de puzzel ingezonden te hebben naar: allerhandeprijsvraag@ah.nl. Voor de duidelijkheid: de oplossing van de puzzel moet uiterlijk op 21 augustus 2020 bij Organisator binnen zijn op het in dit artikellid genoemde e-mailadres.
 8. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
 9. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Prijzen

 1. In totaal zijn er twintig (20) prijzen te winnen, namelijk twintig (20) keer het boek Vol Smaak, ter waarde van € 9,99 per boek. De waarde van het totale prijzenpakket is dan ook € 199,80. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.
 2. De winnaars worden op willekeurige wijze gekozen uit de ingezonden correcte oplossingen van de puzzel uit Zomerkrant 4 – 2020. Met de winnaars wordt per mail contact opgenomen over de levering van de prijs.
 3. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 4. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.
 5. Bij weigering van de prijs vervalt deze en komt deze toe aan de Organisator.

IV. Aansprakelijkheid

 1. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan de Actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
 2. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
 3. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
 4. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

V. Slotbepalingen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze Actie en de inhoud daarvan (waaronder ook de puzzel), waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 3. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Albert Heijn, tel. 0800-0305 of ga naar ah.nl/klantenservice en stel daar uw vraag.
 4. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014, van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.
 5. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Haarlem worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 22 juni 2020