Een afbeelding van Destop Ontstopper gel binnen 30 minuten

Destop Ontstopper gel binnen 30 minuten

1 lPrijs per LT 4,49
4.49
1 l

Destop gel express ontstopper met soda - 1 liter ontstopt binnen 30 minuten je toilet. Geschikt voor bij slecht wegstromend water. Veilig voor alle soorten leidingen (zelfs in plastic).

  • Geschikt voor stilstaand water
  • Werkt in slechts 30 minuten
  • Veilig voor alle soorten leidingen (zelfs in plastic)
  • Geeft geen ammoniakgeur

Omschrijving

  • Ontstopper

Inhoud en gewicht

1000 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

Samenstelling

Bevat : Minder dan 5% kationogene oppervlakteactieve stoffen Bevat: natriumhydroxyde (bijtendre soda) en ammoniumhydroxide

•Om te openen, hou de fles met 1 hand goed rechtop en laat deze rusten op de tafel, met de andere hand, druk stevig op de dop terwijl men losschroeft.•Giet zachtjes de helft van de fles in de afvoer, zelfs bij stilstaand water (voor toiletten en dikke afvoerleidingen de volledige inhoud van de fles).•Sluit de fles onmiddellijk na gebruik en voor het wegwerpen.•Voeg geen kokend water noch enig ander product toe.•Laat 1/2 uur inwerken.•Overvloedig naspoelen. •Niet wachten tot de afvoerleidingen volledig verstopt zijn. 1. NIET OVERHEVELEN. De lege verpakking niet hergebruiken. 2. Belet de toegang tot het sanitair gedurende de behandeling.

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.Na het werken met dit product handen grondig wassen.Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.GEEN braken opwekken.De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Leverancier

RB Hygiene Home Netherlands B.V.

822871