gratis

bezorging

bij 10 euro op di,wo,vr,za

Destop Ontstopper turbo - 5 min

Normale prijs per LT 5,780,5 l

t/m zaterdag

2.89
0,5 l

Destop turbo. Bij volledige verstopping. Destop turbo ontstopt je leidingen binnen 5 minuten en is veilig voor alle type leiding.

  • Destop lost organisch materiaal op, haar, vet, etensresten etc
  • Veilig voor alle leidingen en werkt binnen 5 minuten
  • De dikke gel gaat direct door het stilstaande water heen en zorgt voor een snelle oplossing van de verstopping.

omschrijving

  • SUPER GECONCENTREERDE GEL JAVEL ONTSTOPPER MONODOSE

inhoud en gewicht

500 Milliliter

kenmerken

  • Groene Punt

ingrediënten

Ingrediënten: Bevat: 5 % of meer maar minder dan 15 %: chloorbleekmiddelen. , Minder dan 5 %: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen.

Om de veiligheidsdop te openen: zet de fles rechtop neer en houd ze stevig vast, zonder in de fles te knijpen. Duw met de andere hand op de dop en draai tegelijk. Goed sluiten na gebruik. Giet de inhoud van de fles in de afvoer, zelfs bij stilstaand water. De fles na gebruik onmiddellijk wegwerpen. Voeg geen kokend water noch enig ander product toe. Laat 5 minuten inwerken om te ontstoppen. Bij moeilijke verstoppingen, wat langer laten inwerken. Overvloedig naspoelen. Niet wachten tot de afvoerleidingen volledig verstopt zijn.

Gevaar Bevat: Sodium Hydroxide. VOORZORGSMAATREGELEN: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan bijtend zijn voor metalen. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen, oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN : de mond spoelen - GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uitrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/nationale wetgeving. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

leverancier

RB Netherlands
Siriusdreef 14 2132 WT Hoofddorp
+31 (0)23.558.4500

822869