Decarbonisation

For English, scroll down

Welkom bij de sectie ‘Decarbonisation’. Hier vind u instructievideo's, aanbevelingen en tips voor het opstellen en uitvoeren van reductieplannen.

Om stapsgewijs de uitstoot van broeikasgassen te verlagen, adviseren wij de volgende drie stappen te volgen:
 • Stap 1 – Ontwikkel een routekaart voor decarbonisatie
 • Stap 2 – Betrek leveranciers
 • Stap 3 – Betrek medewerkers

Stap 1 – Ontwikkel een routekaart voor decarbonisatie

Aanbevolen vervolgstappen

 1. Maak een lijst van mogelijke emissiereductiemaatregelen.
 2. Verrijk de lijst met bijvoorbeeld managementinformatie, effecten en kosten en overweeg het gebruik van het Emissiereductie-template dat op dit platform wordt aangeboden.
 3. Rangschik en prioriteer maatregelen en ontwikkel indien nodig een business case.
 4. Betrek uw management en gebruik de routekaart voor decarbonisatie om de besluitvorming en verantwoording te vereenvoudigen.

Tips
 • Houd bij het evalueren van reductiemaatregelen rekening met gewenste of ongewenste neveneffecten.
 • Overweeg het gebruik van het emissiereductie-template in onze Documenten.
 • Stel in uw routekaart voor decarbonisatie complexe maatregelen niet uit tot in de verre toekomst. Als er extra kennis en ervaring nodig is, kom dan vandaag nog in actie, bijvoorbeeld door een marktonderzoek of een pilot te doen.

Stap 2 – Betrek leveranciers

Aanbevolen vervolg stappen

 1. Identificeer de leveranciers die u wilt inschakelen op basis van een uitgavenanalyse en creëer geprioriteerde subsets van leveranciers om uw betrokkenheid te differentiëren.
 2. Communiceer proactief uw plannen en ambities naar uw leveranciers, bijvoorbeeld in persoonlijke dialogen, via een brief of via een introducerende webinar.
 3. Begin met het onboarden van uw leveranciers met hoge prioriteit en faciliteer de uitwisseling van gegevens.

Tips
 • Faciliteer learning & development in uw toeleveringsketen, door te verwijzen naar e-learning materialen, zoals dit kennisportaal of SME Climate Hub.
 • Om de emissiereductie te versnellen, faciliteert u het delen van best-practices tussen uw leveranciers.
 • Om de betrokkenheid te vergroten, kunt u overwegen klimaat-KPI's te integreren in uw standaarddocumenten en -processen, bijvoorbeeld in een gedragscode voor leveranciers, aanbestedingsvereisten of checklists voor jaarlijkse leveranciersbeoordelingen.

Stap 3 – Betrek medewerkers

Aanbevolen vervolg stappen

Aanbevolen vervolg stappen:
 1. Bouw intern bewustzijn op over klimaatverandering en de ecologische voetafdruk van uw organisatie.
 2. Ontwikkel een bestuursstructuur waarin het management verantwoordelijk is voor de voortgang op het gebied van klimaatstatistieken.
 3. Ontwikkel een community van duurzaamheidsambassadeurs en geef hen eigenaarschap over innovatieve 'heldenprojecten'.

Tips
 • Deel de voetafdruk van uw organisatie onder uw medewerkers en ga in op acties die zij kunnen ondernemen om hen deel te laten uitmaken van de oplossing.
 • Werk met een interne prijs van koolstof, zodat de uitstoot in geld wordt uitgedrukt. En neem deze standaard mee in kosten/baten analysis en project voorstellen. Dit creëert een omgeving waarin uw besluitvorming eerder bijdraagt aan klimaatactie

English

Decarbonisation

Welcome to the 'Decarbonisation' section. Here you will find instructional videos, recommendations and tips for drawing up and implementing reduction plans.

To gradually reduce greenhouse gas emissions, we recommend following three steps:
 • Step 1 – Develop a Decarbonization Roadmap
 • Step 2 – Engage suppliers
 • Step 3 – Engage employees

Step 1 – Develop a Decarbonization Roadmap

Recommended next steps

 1. Make a list of possible emission reduction measures.
 2. Enrich the list with, for example, management information, effects and costs and consider using the Emission Reduction template offered on this platform.
 3. Rank and prioritize measures and develop a business case if necessary.
 4. Engage your management and use the decarbonization roadmap to simplify decision-making and accountability.

Tips
 • When evaluating reduction measures, take into account desirable or undesirable side effects.
 • Consider using the emission reduction template in our Documents.
 • In your decarbonisation roadmap, don't put off complex measures well into the future. If additional knowledge and experience is needed, take action today, for example by doing market research or a pilot.

Step 2 – Engage suppliers

Recommended next steps

 1. Recommended next steps:
 2. Identify the suppliers you want to engage based on a spend analysis and create prioritized subsets of suppliers to differentiate your engagement.
 3. Proactively communicate your plans and ambitions to your suppliers, for example in personal dialogues, via a letter or via an introductory webinar.
 4. Start onboarding your high-priority suppliers and facilitate the exchange of data.

Tips
 • Facilitate learning and development in your supply chain by referring to e-learning materials, such as this knowledge portal or SME Climate Hub.
 • To accelerate emission reduction, facilitate the sharing of best practices between your suppliers.
 • To increase engagement, consider integrating climate KPIs into your standard documents and processes, for example in a supplier code of conduct, procurement requirements, or checklists for annual supplier reviews.

Step 3 – Engage employees

Recommended next steps

Recommended next steps:
 1. Build internal awareness about climate change and your organization's carbon footprint.
 2. Develop a governance structure in which management is accountable for progress on climate metrics.
 3. Develop a community of sustainability ambassadors and give them ownership of innovative 'hero projects'.

Tips
 • Share your organization's footprint among your employees and address actions they can take to make them part of the solution.
 • Work with an internal price of carbon, so that emissions are monetized. And include this standard in cost/benefit analysis and project proposals. This creates an environment where your decision-making is more likely to contribute to climate action.