Een afbeelding van Corega Beugels & bitjes reiniger

2+1

gratis

Corega Beugels & bitjes reiniger

30 stuks
6.99
30 stuks

Eenvoudige oplossing voor het onderhoud van beugels en bitjes.

  • Dagelijkse reiniger om snel en gemakkelijk schoon te maken
  • Geschikt voor alle verwijderbare beugels en bitjes
  • Doodt 99,9% van de bacterien die een slechte geur veroorzaken
  • Crystal clear-technologie reinigt effectief zonder te krassen

Omschrijving

  • Doodt 99.9% van de bacteriën* . Verwijdert vlekken en verkleuring *in laboratoriumtesten
  • Buiten het bereik van kinderen houden.

Inhoud en gewicht

30 Stuks

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • 1639

  • Groene Punt

Ingrediënten

Samenstelling

Samenstelling: Bevat PEPERMUNT OLIE, SUBTILISIN. Kan een allergische reactie veroorzaken.

GEBRUIKSAANWIJZING 1.Leg één COREGA Beugels & Bitjes tablet in voldoende zeer warm (niet heet) water zodat uw beugel of bitje volledig bedekt is. 2.Laat 3-5 minuten werken. Voor het beste resultaat, borstel uw beugel of bitje voorzichtig met de reinigingsoplossing en een zachte tandenborstel. Gooi de resterende oplossing onmiddellijk na gebruik weg. 3.Spoel de beugel of bitje grondig af onder stromend water

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Niet gebruiken als het verzegelde pakket gescheurd of gebroken is. VOORZICHTIG: Tabletten of de oplossing niet in de mond nemen. De reinigingsoplossing niet drinken of als mondspoelmiddel gebruiken. Raak de mond of de ogen niet aan na gebruik van de tabletten of oplossing. Niet gebruiken als u gevoelig bent voor één van de bestanddelen. Buiten het bereik houden van personen die risico lopen op het onopzettelijk doorslikken van tablet of oplossing. BIJ INSLIKKEN: Een antigifcentrum of arts raadplekken. Bij irritatie, stop met het gebruik een raadpleeg een arts. WAARSCHUWING: Schadelijk bij inslikking. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Was de handen grondig na gebruik van het product. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadpleegen.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H332:Schadelijk bij inademing.

Voorzorgsmaatregelen

P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P264:Na het werken met dit product handen grondig wassen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Droog bewaren. Verwijder: Inhoud afvoeren naar het huisvuil.

Leverancier

GSK
nl.consumer-relations@gsk.com
0800/4090005https://www.mydenturecare.com

835663