Een afbeelding van Ipuro Flower bowl

Ipuro Flower bowl

50 mlPrijs per LT 129,80
6.49
50 ml

De prachtige ontmoeting van een bloemige noot en een verkwikkende frisheid brengt lucht en leven in uw huis.

 • Lang aanhoudende geurbeleving
 • Hoogste kwaliteit - made in europe
 • Gecomponeerd door parfumeurs

Omschrijving

Inhoud en gewicht

50 Milliliter

Kenmerken

 • Ontvlambaar

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
 • Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar de regionale/nationale voorschriften en niet met het huisvuil.

839571