WC-Eend Toiletreiniger nr.1 ontkalker

750 mlPrijs per LT 2,92
2.19
750 ml

WC-EEND Nr.1 Ontkalker.

  • Dringt door en verwijdert kalkaanslag
  • Verwijdert hardnekkige vlekken
  • Maakt schoon boven en onder het water
  • Hygiënisch Schoon

Omschrijving

Extra informatie

Waar water is, is kalk. Op kalkaanslag kunnen vuil en bacteriën zich goed ontwikkelen. De extra krachtige dikke WC-EEND Nr.1 Ontkalker verwijdert krachtig vuil en kalk, zelfs onder water.

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

  • Schadelijk voor het milieu

Gevarenaanduiding

Kan bijtend zijn voor metalen.Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.Achter slot bewaren.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Veroorzaakt emstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Kan bijtend zijn voor metalen. Blj het inwlnnen van medisch advies, de veipakklng of het etiket ter beschlkkjng houden. Buiten het bereik van kinderen htiuder. Rook niet inademen. NA INADEMING: de pjersoon in de frisse lucht brerger en e|rvoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BU CONTACT MET DE HUID (of he^ haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittr^kken - huid met water afcpoelen/ afdoudien] BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzlchtig afcpoelen met water gedurende een aantal minuten; tontactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. N A INSU KKEN: de mond spoelen| G EEN braken opwekken. Onmiddellijke en ANT1GIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Beschermende handschoenen/ oogbescherming dragen. Na het werken met dlt product de handen grondig wassen. Uitsl jitend In de oorspmnkelljke verpakkfng behauen. Inhoud/verpakklng afvoeren volgens plaatselljke

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

24736