Een afbeelding van Formule W Wrattenpen

Formule W Wrattenpen

1.5 ml

Alleen in de winkel

8.99
1.5 ml

Formule W Wrattenpen is voor de behandeling en het verwijderen van gewone wratten (verruca vulgaris en verruca plantaris) op handen en voeten door middel van een penapplicator met een sterk geconcentreerde gel.

  • Meer info? Bekijk hieronder de productinformatie
  • Persoonlijk advies nodig? Bel gratis: 0800-4040017. Wij zijn bereikbaar van ma t/m zo van 08.00 - 18.00. Of kijk op http://www.thuisarts.nl/
  • Wij adviseren u alleen tot aanschaf en gebruik van een zelfzorgmedicijn over te gaan indien u goed geinformeerd bent. De informatie op ah.nl vervangt niet het individueel advies van een arts, apotheker of drogist. Voor de volledige consumenten-informatie van een zelfzorgmedicijn, verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant, zoals goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. AH biedt deze verwijzingen, zoals het CBG, als service aan. AH is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aldaar aangeboden informatie.
  • Er geldt voor dit product een maximum van 3 stuks per bestelling.

Omschrijving

  • De wrattenpen is een Medisch Zelfzorg Hulpmiddel. Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik. Buiten zicht en bereik van kinderen houden.

Ingrediënten

TCA-Active™ op basis van Trichloorazijnzuur, Carbopol, Methyleenblauw, Aqua.

Samenstelling

Behandelt wratten op handen en voeten.

Bereiding:
1.) Breng d.m.v. de pen 1 druppel Formule W TCA-Active Gel aan op de te behandelen wrat
2.) Herhaal deze behandeling gedurende 4 dagen, 2x per dag
3.) De bovenste laagjes van de wrat laten op een pijnloze* wijze los
4.) Daarna is de lederhuid gestimuleerd tot de aanmaak van nieuwe huidcellen
5.) Na 4 behandeldagen dient u 4 rustdagen in te lassen voor het herstel van de huid.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Gebruik de wrattenpen niet:
- Als u overgevoelig bent voor één van de ingrediënten
- Als de wrat zich op een andere plaats bevindt dan op handen of voeten
- Als u niet zeker weet of het een wrat is
- Op moedervlekken
- Op donker gekleurde plekken op de huid
- Op sproeten
- Op waterwratten, ouderdomswratten en steelwratten
- Op vervellende huid
Als u niet zeker van bent of het in uw geval om een gewone wrat gaat, raadpleeg dan uw arts voordat u de wrattenpen gebruikt.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.Zeer giftig voor in het water levende organismen.Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Veroorzaakt huidirritatieKan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet rokenIn goed gesloten verpakking bewarenStof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.Inhoud/verpakking afvoeren naar … een erkend afvalverwerkingsbedrijf.Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).De mond spoelen.Verontreinigde kleding uittrekken.Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.Buiten het bereik van kinderen houden.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Maak na gebruik voorzichtig het uiteinde van d epen schoon met een tissue en druk de dop stevig op de pen. Bewaar de Wrattenpen buiten het bereik van kinderen, in de originele verpakking en op kamertemperatuur (15-25 °C). Gebruik de Wrattenpen niet na de uiterste houdbaarheidsdatum, welke vermeld staat op onderzijde van de pen en de verpakking.

842001