Een afbeelding van Formule W Wrattenpen

Formule W Wrattenpen

1.5 ml
12.49
1.5 ml

Formule W Wrattenpen is voor de behandeling en het verwijderen van gewone wratten (verruca vulgaris en verruca plantaris) op handen en voeten door middel van een penapplicator met een sterk geconcentreerde gel.

 • Meer info? Bekijk hieronder de productinformatie
 • Persoonlijk advies nodig? Bel gratis: 0800-4040017. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. Of kijk op http://www.thuisarts.nl/
 • Wij adviseren u alleen tot aanschaf en gebruik van een zelfzorgmedicijn over te gaan indien u goed geinformeerd bent. De informatie op ah.nl vervangt niet het individueel advies van een arts, apotheker of drogist. Voor de volledige consumenten-informatie van een zelfzorgmedicijn, verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant, zoals goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. AH biedt deze verwijzingen, zoals het CBG, als service aan. AH is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aldaar aangeboden informatie.
 • Er geldt voor dit product een maximum van 3 stuks per bestelling.

Omschrijving

 • Medisch Zelfzorg Hulpmiddel
 • Behandelt wratten en voetwratten doeltreffend, makkelijk en precies.
 • Niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar. LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR GEBRUIK AANDACHTIG DOOR. WEES VOORZICHTIG: Het niet strikt opvolgen van de instructies kan leiden tot brandwonden of littekens. Raadpleeg bij vragen uw huisarts of apotheker. RAADPLEEG VOOR GEBRUIK UW HUISARTS: Bij zwangerschap of borstvoeding of als u diabetes, een slechte bloedcirculatie of een huidziekte heeft. Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren op kamertemperatuur. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum. Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd. Na opening 6 maanden houdbaar. Pas op bijtend zuur.
 • Medisch hulpmiddel
Doseringsvorm:
Pen

Inhoud en gewicht

1.5 Milliliter

Kenmerken

 • 2797

 • Conformité Européenne (CE) – EU Conformance

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediënten: TCA-ActiveM (based on Trichloroacetic acid), Carbopol, Methyleenblauw, Aqua.

Makkelijk te gebruiken. VOORBEREIDING - Zorg dat de pijltjes (op pen en dop) recht tegenover elkaar staan - Verwijder de dop - Activeer de pen voor het eerste gebruik. Houd de pen met de tip omlaag en draai de draaiknop bovenop de pen in de draairichting van de pijl (zoals aangegeven op de pen), tot de tip van de pen volledig is gevuld met blauwe gel. Het kan tot maximaal 8 keer volledig (360 graden) draaien duren, voordat een eerste druppel gel zichtbaar is in de tip. BEHANDELING - Breng voorzichtig één druppel gel op de wrat aan. Als de wrat niet geheel bedekt is, breng dan voorzichtig nog een druppel gel aan. NA DE BEHANDELING - Wacht 10 tot 15 minuten om de gel te laten drogen, voor u sokken, schoenen of handschoenen aantrekt. DOSERING: Volwassenen: behandel de wrat twee keer per dag, vier dagen achter elkaar. Kinderen vanaf 4 jaar: behandel de wrat één keer per dag, vier dagen achter elkaar. VERVOLGBEHANDELING Als de wrat niet volledig verdwijnt, herhaal de behandeling dan na een pauze van 4 dagen. In totaal de wrat niet meer dan 4 keer behandelen. Raadpleeg uw huisarts wanneer na 4 behandelingen geen resultaat is bereikt.

Dosering:
Behandelduur 4 dagen.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Niet geschikt voor kinderen jonger dan 4 jaar. LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR GEBRUIK AANDACHTIG DOOR.
WEES VOORZICHTIG: Het niet strikt opvolgen van de instructies kan leiden tot brandwonden of littekens. Raadpleeg bij vragen uw huisarts of apotheker.
RAADPLEEG VOOR GEBRUIK UW HUISARTS: Bij zwangerschap of borstvoeding of als u diabetes, een slechte bloedcirculatie of een huidziekte heeft.
Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren op kamertemperatuur. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum. Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd. Na opening 6 maanden houdbaar. Pas op bijtend zuur.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Veroorzaakt huidirritatie
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Voorzorgsmaatregelen

 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken
 • In goed gesloten verpakking bewaren
 • Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar … een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
 • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
 • Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).
 • De mond spoelen.
 • Verontreinigde kleding uittrekken.
 • Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
 • NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
 • NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bewaar de pen in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren op kamertemperatuur. Na opening 6 maanden houdbaar. Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum. Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd.

Leverancier

Remark Pharma
Industrieweg 24, 7949 AK Rogat

842001