Een afbeelding van Formule W Wrattentinctuur

Formule W Wrattentinctuur

6 ml
9.99
6 ml

Formule w wrattentinctuur 6ml.

  • Heb je meer informatie nodig? Onze gediplomeerde (assistent-)drogisten voorzien je graag van een persoonlijk advies. Bel gratis: 0800-3510065. We zijn bereikbaar van ma.- vr. van 9.30 tot 16.00 uur. Of kijk op http://www.thuisarts.nl/
  • Wij adviseren jou alleen tot aanschaf en gebruik van een zelfzorgmedicijn over te gaan indien jij goed geïnformeerd bent. De informatie op ah.nl vervangt niet het individuele advies van een arts, apotheker of drogist.
  • Voor waarschuwingen en gebruiksbeperkingen zie het tabje ‘gebruik’ hieronder.
  • Lees voor gebruik de bijsluiter van de fabrikant, zoals goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
  • AH biedt deze verwijzingen, zoals het CBG, als service aan. AH is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aldaar aangeboden informatie.
  • Er geldt voor dit product een maximum van 3 stuks per bestelling.

Omschrijving

  • Formule W wrattentinctuur
  • Lees voor gebruik eerst de bijsluiter. Buiten het zicht en gebruik van kinderen houden.
Doseringsvorm:
vloeistof

Extra informatie

Formule w biedt gemakkelijke thuis behandeling voor wratten en likdoorns voor een aantrekkelijke prijs.

Inhoud en gewicht

6 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

Ingrediënten

Samenstelling

Werkzame stof: salicylzuur 170 mg/ml

Gebruiksinstructies: 1 druppel tegelijk, tot hele wrat of likdoorn bedekt, omliggende huid beschermen; 6-7 dagen achtereen behandeling herhalen. Niet langer dan 14 dagen gebruiken.Gebruiksbeperking: Niet op gezicht gebruiken. Slechte bloedcirculatie, suikerziekte, sterk verminderde lever- of nierfunctie. Niet bij open vuur gebruiken. Voorzichtig bij kinderen jonger dan 4 jaar. Niet i.c.m andere op dezelfde plaats toe te passen geneesmiddelen.Contra-indicatie: Niet gebruiken bij allergie voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Niet toepassen op moedervlekken, wijnvlekken of andere, vreemd uitziende wratten waar haar op groeit of wratten die een vreemde kleur hebben of een rode rand. Wratten in het gezicht, op de geslachtsdelen of slijmvliezen zoals de ogen, neus of mond. Beschadigde rode, geïrriteerde of geïnfecteerde huid.Indicatie: Behandeling van wratten en likdoorns.

Leeftijdsindicatie:
vanaf 4 jaar
Dosering:
Dosering: 1x
Max. Dagdosering: 1x

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Niet gebruiken bij: kinderen jonger dan 4 jaar, wratten in het genitale gebied, moedervlekken, wijnvlekken, donker gekleurde wratten of behaarde wratten, bij wratten op het gezicht of op slijmvliezen, bij een rode, geïrriteerde of geïnfecteerde huid. Bij zwangerschap of borstvoeding alleen kortdurend gebruiken op kleine oppervlakten (bijvoorbeeld 1 of 2 wratten). Voor u het middel aanbrengt de gezonde huid rondom de wrat beschermen, bijvoorbeeld met vaseline.
Bij morsen op de gezonde huid, dit gelijk afvegen en afspoelen met water en zeep.
Vermijd contact met open vuur (oplossing is ontvlambaar).

Te gebruiken tijdens zwangerschap:
Mogelijk
Te gebruiken tijdens borstvoeding:
Mogelijk

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Veroorzaakt ernstige oogirritatieLicht ontvlambare vloeistof en dampSchadelijk bij inslikkenVeroorzaakt huidirritatieVeroorzaakt ernstig oogletselKan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelen

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet rokenn goed gesloten verpakking bewaren.Opslag- en opvangreservoir aarden.Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen.Inademing van stof/ rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.Na het werken met dit product … grondig wassen.Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.Specifieke behandeling vereist (zie … op dit etiket).De mond spoelenVerontreinigde kleding uittrekken.Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruikenNA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

Bewaaradvies: Buiten bereik en zicht van kinderen houden in goed afgesloten oorspronkelijke (buiten)verpakking op een droge plaats beneden de 25 °C.Houdbaarheid: Niet meer gebruiken na uiterste houdbaarheidsdatum. Te vinden op etiket achter 'EXP' staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.Verwijderinstructies: -

Afleverstatus:
Uitsluitend verkrijgbaar via Apotheek en Drogist (UAD)
Registratienummer:
RVG - Register Verpakte Geneesmiddelen 05537

93312