Een afbeelding van AH Dikke bleek

AH Dikke bleek

750 mlPrijs per LT 1,13
0.85
750 ml

Ah dikke bleek hecht zich zeer goed aan de te reinigen oppervlakken en is daardoor nog krachtiger en langer werkzaam.

  • Reinigt grondig en hygienisch schoon
  • Prijsfavorieten: topkwaliteit en altijd laaggeprijsd

Prijsfavoriet

Omschrijving

  • Dikke bleek

Extra informatie

Gebruiksaanwijzing: de veiligheidsdop op de aangeduide vlakken krachtig samendrukken en losdraaien. Het product kan zowel verdund als onverdund gebruikt worden. Goed naspoelen met water. De dop na gebruik goed aandraaien en klik-vast sluiten. De fles rechtop vervoeren.

Let op! Vermijd elk contact met tapijten, wandtapijten, kleding en behang.

Dit product is een Prijsfavoriet. Dat zijn onze eigen-merkproducten van topkwaliteit en ze zijn altijd voordelig. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

  • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

AH Dikke bleek bevat o.a. de volgendeIngrediënten:Zeep, Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Chloorbleekmiddelen. <5%

Samenstelling

AQUA, SODIUM HYPOCHLORITE, MYRISTAMINE OXIDE, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM LAURATE, SODIUM XYLENESULFONATE, SODIUM PERIODATE.

de veiligheidsdop op de gladde vlakken krachtig samendrukken en losdraaien. Het product kan zowel verdund als onverdund gebruikt worden. Goed naspoelen met water. De dop na gebruik goed aandraaien en klik-vast sluiten. De fles rechtop vervoeren.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Let op! Vermijd elk contact met tapijten, wandtapijten, kleding en behang.

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (BE) of weggooien bij restafval (NL). Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Bevat SODIUM HYPOCHLORITE.

koel, droog en donker bewaren.

Leverancier

Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nlhttps://www.ah.beNL 0800-0305 / BE 0800-77705

521954