Een afbeelding van Fleuril Color renew caps all-in-1 capsules kleur

Fleuril Color renew caps all-in-1 capsules kleur

12 wasbeurten

Alleen in de winkel

7.19
12 wasbeurten

Omschrijving

Inhoud en gewicht

12 Gebruik. 0.174 Kilogram

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Declaratie volgens Detergentenverordening 648/2004/EG: 15-<30% Anionogene oppervlakteactieve stoffen, Niet-ionogene oppervlakteactievestoffen, 5-<15% Zeep, <5% Fosfonaten. Andere Ingrediënten: Enzymen, Parfums, Amyl cinnamal, Benzyl salicylate, Limonene, Linalool

Samenstelling

Declaratie volgens Detergentenverordening 648/2004/EG: 15-<30% Anionogene oppervlakteactieve stoffen, Niet-ionogene oppervlakteactievestoffen, 5-<15% Zeep, <5% Fosfonaten. Andere Ingrediënten: Enzymen, Parfums, Amyl cinnamal, Benzyl salicylate, Limonene, Linalool

Gebruik 2 caps voor een was zwaarder dan 2,5kg of voor zwaar bevuilde was. Geschikt voor alle waterhardheden. Plaats eerst de cap in de wasmachine. Voeg was toe en start het wasprogramma.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Inhoud/verpakking afvoeren naar …
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
 • NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.

Leverancier

Henkel Nederland
Postbus 2100 – 3430 CW Nieuwegein
0800-0228182

842007