Een afbeelding van AH Dikke bleek

AH Dikke bleek

2 lPrijs per LT 0,75
1.49
2 l

AH Dikke Bleek reinigt grondig en hygiënisch schoon

  • Hecht zich zeer goed aan het te reinigen oppervlak en is daardoor nog krachtiger en langer werkzaam.
  • Maakt al uw sanitair, badkamer en toilet grondig en hygiënisch schoon
Prijsfavoriet

Omschrijving

  • Dikke bleek

Extra informatie

Dit product is een Prijsfavoriet. Dat zijn onze eigen-merkproducten van topkwaliteit en ze zijn altijd voordelig. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.

Inhoud en gewicht

2 Liter

Kenmerken

  • Corrosief

  • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

AH Dikke bleek bevat o.a. de volgendeIngrediënten: Chloorbleekmiddelen, Anionogene oppervlakteactieve stoffen. <5%

Gebruiksaanwijzing: de kindveilige dop indrukken en draaien voor ontgrendeling. Dop na gebruik vastdraaien. Dikke bleek kan zowel verdund als onverdund gebruikt worden. Altijd goed naspoelen met water. Fles rechtop vervoeren.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Let op! Vermijd elk contact met tapijten, wandtapijten, kleding en behang.

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. NA INADEMING: bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (BE) of weggooien bij restafval (NL). Bevat SODIUM HYDROXIDE, SODIUM HYPOCHLORITE.

Koel en donker bewaren.

Leverancier

Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nlhttps://www.ah.beNL 0800-0305 / BE 0800-77705

743774