Een afbeelding van Air Wick Freshmatic max starterkit zalige zomer

Air Wick Freshmatic max starterkit zalige zomer

250 mlPrijs per LT 31,96

Alleen in de winkel

7.99
250 ml

Omschrijving

Inhoud en gewicht

250 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

Gevarenaanduiding

  • Gevaarlijk
  • H222:Zeer licht ontvlambare aerosol.
  • H229:Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting

Voorzorgsmaatregelen

  • P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102:Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
  • P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Leverancier731451