AH Afwas Extra Power

0,5 lPrijs per LT 2,58
1.29
0,5 l

Ah afwasmiddel extra power lost vet effectief op en reinigt zelfs de meest vervuilde vaat met een glanzend resultaat.

  • Met speciale losweekformule

Omschrijving

Extra informatie

Gebruiksaanwijzing: 1 a 2 keer drukken volstaat voor een normale afwas. Wassen en spoelen met kraanwater.

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Oogbescherming, beschermende handschoenen dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (BE) of weggooien bij restafval (NL). Bevat METHYLISOTHIAZOLINONE. Kan een allergische veroorzaken.

722703