Een afbeelding van SEL Terpentine

SEL Terpentine

1 lPrijs per LT 2,99
2.99
1 l

De terpentine van SEL Chemie is bedoeld voor verdunnen en het verwijderen van vlekken.

 • Voorzien van een kinderveilige dop

Omschrijving

Extra informatie

Met de producten van Sel Chemie haalt u een betrouwbaar en duurzaam product in huis. Terpentine is een zeer brandbare vloeistof, die overeenkomstig met respect behandeld dient te worden.

Inhoud en gewicht

1 Liter

Kenmerken

 • Gezondheidsgevaar

Ingrediënten

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic, aromatic compounds (2-25%), EC No 919-164-8

Samenstelling

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, iso-alkanes, cyclic, aromatic compounds (2-25%), EC No 919-164-8

Gevaar - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. Centraal zenuwstelsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Achter slot bewaren.Inhoud/verpakking afvoeren volgens regionale wetgeving.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • .
 • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Bij onwel voelen een arts raadplegen.
 • NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • GEEN braken opwekken.
 • volgens regionale / nationale wetgeving

Buiten het bereik van kinderen houden.Achter slot bewaren.

Leverancier

Sel Chemie BV
Broekstraat 23, 7122 MN Aalten Nederland
info@selchemie.com0031 543 47 19 56https://www.selchemie.com

11693