Een afbeelding van Dettol Allesreiniger original

Dettol Allesreiniger original

1,5 lPrijs per LT 2,53
3.79
1,5 l

Dettol allesreiniger zorgt voor een perfecte hygiene in het hele huis. De driedubbele werking verwijdert vet, voedselresten en vuil en is geschikt voor alle harde en afneembare oppervlakken.

  • Perfecte hygiene
  • Driedubbele werking: verwijdert vet, voedselresten en vuil
  • Laat een zichtbare glans achter
  • Frisse geur

Omschrijving

Extra informatie

Geschikt voor alle harde en afneembare oppervlakken.

Inhoud en gewicht

1 Stuks

Kenmerken

  • Schadelijk

Buiten het bereik van kinderen houden. Niet geschikt voor persoonlijk gebruik.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P264:Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Op een droge koele plaats.

844975