Een afbeelding van Corega Tabs 3 minuten

2+1

gratis

Corega Tabs 3 minuten

30 stuks

vanaf maandag

Combineren mogelijk

2.49
30 stuks

Corega reinigingstabletten reinigen de gebitsprothese beter dan normale tandpasta bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.

  • Doodt 99,9% van de bacterien die een slechte adem veroorzaken
  • Snelle, intensieve reiniging in slechts 3 minuten
  • Helpt bij het verwijderen van tandplak en vlekken

Omschrijving

  • Buiten het bereik van kinderen houden.

Extra informatie

In laboratoriumtesten.

1. Leg een Corega 3 minuten tablet in voldoende zeer warm (niet heet) water zodat uw volledige of gedeeltelijke gebitsprothese, of uitneembare brug volledig bedekt is. 2. Na 3 minuten weken, de gebitsprothese met de oplossing en een zachte tandenborstel afborstelen. 3. Spoel de gebitsprothese grondig af onder stromend water. Gooi de resterende oplossing onmiddellijk na gebruik weg.

Inhoud en gewicht

30 Stuks

Kenmerken

  • Schadelijk

  • 1639

Ingrediënten

Ingrediënten: Sodium Bicarbonate, Citric acid, Potassium Caroate, Sodium Carbonate, Sodium Carbonate Peroxide, Taed, Sodium Benzoate, PEG-180, Sodium Lauryl Sulfoacetate, PVP/VA Copolymer, Aroma, CI 42090, CI 73015, CI 19140.

Samenstelling

Ingredients: Sodium bicarbonate, Citric acid, Potassium caroate (Potassium monopersulfate), Sodium carbonate, Sodium carbonate peroxide, TAED, Sodium benzoate, PEG-180, Sodium lauryl sulfate, VP/VA copolymer, Aroma, Cellulose gum, CI 42090, CI 73015, CI 19140

1. Leg eon COREGA 3 Minuten tablet in voldoende zeer warm (niet heet) water zodat uw volledige of gedeeltelijke gebitsprothese, of uitneembare brug volledig bedekt is. 2. Na 3 minuten weken, de gebitsprothese met de oplossing en een zachte tandenborstel afborstelen. 3. Spoel de gebitsprothese grondig of onder stromend water. Gooi de resterende oplossing onmiddellok na gebruik weg.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Tabletten of de oplossing niet in de mond nemen. Niet gebruiken als u gevoelig bent voor één van de bestandsdelen. De reinigingsoplossing niet drinken of als mondspoelmiddel gebruiken. Raak de mond of de ogen niet aan na gebruik van de tabletten of oplossing.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H332:Schadelijk bij inademing.

Voorzorgsmaatregelen

P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.P338:Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P264:Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Beschermen tegen vocht.

Leverancier

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Postbus 757, 3700 AT Zeist
010-8586020nl.consumer-relations@gsk.comhttps://www.mydenturecare.com

834386