Een afbeelding van Mr Muscle Ovenreiniger spray

Mr Muscle Ovenreiniger spray

300 mlPrijs per LT 12,30
3.69
300 ml

Mr muscle ovenreiniger spray heeft een unieke schuimformule met actieve schuurwerking dat aangekoekte resten in de oven op lost.

 • Verwijdert hardnekkig vet en vuil
 • Schuimformule met actieve schuurwerking
 • Aangekoekte resten makkelijk weg te vegen

Omschrijving

Extra informatie

Van badkamer tot keuken, van afvoer tot toilet, er is een krachtige Mr Muscle reiniger die u kan helpen minder schoon te maken en meer te leven.

Inhoud en gewicht

300 Milliliter

Kenmerken

 • Corrosief

Ingrediënten

Samenstelling

< = 5% Alifatische koolwaterstoffen, Polycarboxylaten, Anionische oppervlakteactieve stoffen, perfume , Limonene < = 5% Alifatische koolwaterstoffen, Polycarboxylaten, Anionischeoppervlakteactieve stoffen, perfume , Limonene

GEBRUIKSAANWIJZING: LEES VOLLEDIG LABEL VOOR VERWIJDERING VAN DE DOP, RAADPLEEG DE INSTRUCTIES VAN DE FABRIKANT VAN DE OVEN. ALLEEN GEBRUIKEN IN KOUDE OVENS. 1. DRAAG RUBBEREN HANDSCHOENEN EN BESCHERM DE ARMEN TIJDENS SPUITEN EN REINIGEN. TE ALLEN TIJDE CONTACT MET HUID EN OGEN VERMIJDEN. NA AANRAKING, OM BRANDWONDEN TE VOORKOMEN, DIRECT WASSEN MET VOLDOENDE WATER GEDURENDE TENMINSTE 20 MINUTEN en medisch advies inwinnen. 2. Verbreek de elektrische aansluiting van de oven of doof de waakvlam. Bescherm de vloer onder de oven en alle omliggende oppervlakken zorgvuldig. Voor eenvoudig aanbrengen de bakplaten en roosters uit de oven verwijderen. 3. Goed schudden voor en tijdens gebruik. De spuitbus altijd rechtop houden. 4. Spray op alle interne oppervlakken inclusief de glazen deur met een afstand van 20-30 cm. SPUIT NIET OP DE RAND VAN DE OVEN, DE WAAKVLAM OF HET VERWARMINGSELEMENT. 5. Sluit de deur van de oven en laat niet langer dan 30 minuten inwerken. 6. Terwijl u handschoenen draagt, grondig schoonmaken met een vochtige doek of spons. Aanraking met ogen en huid vermijden. Pas op voor spatten en druppels. Na aanraking, direct wassen met voldoende water gedurende minstens 20 minuten en medisch advies inwinnen. 7. De oven goed ventileren alvorens de elektriciteit weer aan te sluiten of de waakvlam te ontsteken. 8. Herhaal het proces bij hardnekkige vlekken en over-bevuilde ovens indien nodig. 9. Na gebruik de kindveilige sluiting weer op de spuitbus plaatsen. Alleen voor gebruik op de binnenkant van een koude oven. Niet gebruiken in zelfreinigende ovens, verwarmde ovens, de buitenkant van de oven, chroom, aluminium, zink, koper, plastic of gepolijste/gelakte oppervlakken. Niet buitenshuis gebruiken

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • Achter slot bewaren.
 • Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

Achter slot bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Beschermende handschoenen dragen. Na hetwerken met dit product de handen grondig wassen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Spuitnevel niet inademen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Alleen gebruiken overeenkomstig met het doel en de gebruiksaanwijzing van het product.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22
3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl0800 0200 333

91846