Een afbeelding van HG X Mierenlokdoos

HG X Mierenlokdoos

2 stuks

Alleen in de winkel

7.99
2 stuks

Hgx mierenlokdoos is een uiterst effectieve Manier om verlost te worden van mieren in huis, op het terras of in de tuin.

  • Inhoud: 2 mierenlokdoosjes
  • Uiterst effectieve lokdoos
  • Werkt tot in het mierennest

Omschrijving

Extra informatie

Hgx mierenlokdoos is een uiterst effectieve Manier om verlost te worden van mieren in huis, op het terras of in de tuin. Vanuit de mierenlokdoos nemen de mieren de werkzame stof mee naar het mierennest, waardoor ook de mieren in het nest worden bestreden. De hgx mierenlokdoos is daarom een zeer schone methode om mieren te bestrijden en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Hg doet wat het belooft
Hg ontwikkelt producten vanuit de gedachte dat specifieke problemen om specifieke oplossingen vragen. HG biedt daarom een ruime keuze schoonmaakmiddelen die bestaat uit specifieke en kwalitatief hoogwaardige probleemoplossers voor reiniging, onderhoud en herstel.

Gebruiksaanwijzing
Verwijder de folie om de mierenlokdoos en open deze door de 4 lipjes af te breken. Plaats vervolgens de hgx mierenlokdoos op een beschutte plaats waar veel mieren voorkomen. Denk hierbij aan een mierenstraat op de plek waar de mieren het huis binnenkomen.

Inhoud en gewicht

2 Stuks

Kenmerken

  • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Werkzame stof: imidacloprid (CAS: 13826-41-3) Gehalte: 0,03 %

Samenstelling

Werkzame stof: imidacloprid (CAS: 13826-41-3) Gehalte: 0,03 %

Toepassingsmethode(n) - Voor gebruik binnenshuis (in keukens, woonkamers, kelders) wordt het product horizontaal aangebracht op plekken waar te zien is dat mieren foerageren naar voedsel. Bij gebruik buitenshuis (op terrassen, stoepen, patio’s, ingangen naar schuren en garages) wordt het product aangebracht waar mieren actief zijn, bijvoorbeeld naast of op mierenlooproutes. Product niet gebruiken op grond, grasvelden of bloemperken. Dosering en frequentie van de toepassing - 1 lokdoos per mierennest. Maximum 2 per locatie. - Elke lokdoos bevat 3,3 gram lokmiddel (1,0 mg imidacloprid) en het product wordt gebruikt in een verhouding van 1 lokdoos per mierennest oftewel 3,3 gram per doelnest. Als de plaag ernstig is, kunnen er 2 lokdozen per mierennest worden geplaatst. Maximaal 2 per locatie of mierenroute. De lokdozen mogen pas na 4 weken worden vervangen. Categorie gebruikers - Breed publiek (niet-professioneel). Gebruiksinstructies - Breek de 4 lipjes af van de lokdoos om de toegangspunten voor de mieren te openen. Zet op een plek waar mieren te zien zijn en zorg dat de lokdoos beschermd is tegen regen. Afhankelijk van de ernst van de plaag kunt u één of twee lokdozen gebruiken. Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiter en volg alle gegeven instructies op. Controleer het lokaaspunt eenmaal per week. Neem contact op met een ongediertebestrijder als u de instructies op het etiket nauwgezet heeft opgevolgd en de infestatie desondanks aanhoudt. Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik. Op een veilige plaats bewaren. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden. Gevaarlijk voor bijen. Niet gebruiken waar eten, voer of water verontreinigd zou kunnen raken. Lokaas buiten het bereik van kinderen en dieren houden. Verwijder alle resten van het lokmiddel en de lokdozen. Zorg dat de lokdoos in horizontale positie wordt gehouden tijdens, transport, opslag en gebruik. Indien nodig opnieuw aanbrengen als de infestatie niet onder controle is gebracht. Bij gebruik rond gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangsysteem voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, oftewel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen: Algemeen - Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af. Inslikken - Spoel de mond met water. Arts raadplegen die contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingeslikt. In geval van verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken. De verpakking of het etiket bij de hand houden. Breng de persoon indien nodig naar een ziekenhuis en toon het etiket of de verpakking. Laat een vergiftigd persoon onder geen enkele omstandigheid alleen. Aanraking met de huid - Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Antigifcentrum contacteren als symptomen optreden. De hulp van een arts inroepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt. Aanraking met de ogen - Was onmiddellijk minimaal 15 minuten met veel water, ook onder de oogleden. Vergeet niet contactlenzen te verwijderen. Opmerkingen voor arts - Symptomatisch behandelen. Bewaken - ademhaling en hartfunctie. Bij inslikken - een maagspoeling kan alleen worden overwogen in de eerste 2 uur na inname van een grote hoeveelheid. Toedienen van actieve kool en natriumsulfaat wordt echter altijd aanbevolen. Er is geen specifiek tegengif. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking. Geen water verontreinigen met het product of de verpakking. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Resten en niet-recycleerbare producten via een bevoegde afvalverwijderaar afvoeren. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten moet te allen tijde voldoen aan de milieubeschermingsvereisten en de wetgeving betreffende de afvalverwerking, evenals aan alle regionale plaatselijke voorschriften. Vermijd de verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en contact met de bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Verpakking niet hergebruiken. Veiligheidsaanbevelingen: Lokdoos buiten bereik van kinderen en (huis)dieren plaatsen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeders. Niet in de container weggooien, apart inleveren.

Gevarenaanduiding

  • Waarschuwing
  • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

  • Voorkom lozing in het milieu.
  • Gelekte/gemorste stof opruimen.
  • Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plek. Beschermen tegen vorst. Afgeschermd van zonlicht bewaren. Houdbaarheid 36 maanden.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere
https://www.hg.eu036 54 94 700

642583