Een afbeelding van Care Plus Deet anti-insectenspray 40%

25%

korting

Care Plus Deet anti-insectenspray 40%

200 mlNormale prijs per LT 112,25

vanaf maandag

22.45
16.84
200 ml

U gebruikt Care Plus Deet ter voorkoming van beten en steken van insecten en teken wanneer deze in uw omgeving voorkomen en niet op een andere wijze geweerd kunnen worden. Voorbeelden van insecten zijn o.a. muggen, knutjes en zandvliegjes. Stekende insecten zijn niet alleen hinderlijk, maar zij kunnen soms ook infectieziekten veroorzaken, met name in de (sub)tropen. Door het gebruik van Care Plus Deet worden de insecten geweerd. U zult daardoor minder, of zelfs in het geheel niet, gestoken worden.

  • Meer info? Bekijk hieronder de productinformatie
  • Persoonlijk advies nodig? Bel gratis: 0800-4040017. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. Of kijk op http://www.thuisarts.nl/
  • Wij adviseren u alleen tot aanschaf en gebruik van een zelfzorgmedicijn over te gaan indien u goed geinformeerd bent. De informatie op ah.nl vervangt niet het individueel advies van een arts, apotheker of drogist. Voor de volledige consumenten-informatie van een zelfzorgmedicijn, verwijzen wij u naar de bijsluiter van de fabrikant, zoals goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. AH biedt deze verwijzingen, zoals het CBG, als service aan. AH is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de aldaar aangeboden informatie.
  • Er geldt voor dit product een maximum van 3 stuks per bestelling.

Omschrijving

Inhoud en gewicht

200 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Hergebruik de verpakking niet voor andere toepassingen. Gebruik van het product wordt niet geadviseerd voor kwetsbare groepen, zoals zwangeren of vrouwen die borstvoeding geven. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 13 jaar. Uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. Contact van de behandelde handen met de mond dient te worden vermeden. Vermijd elk onnodig contact met het middel. Misbruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Ter bescherming van het milieu dient het biocideproduct niet te worden gebruikt vlak voor het zwemmen of in bad gaan.Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelplaats voor klein chemisch afval.Eerste hulp maatregelen: Inhalatie: Verplaats het slachtoffer naar de frisse lucht en plaats het in een comfortabele positive voor ademen. Raadpleeg een arts indien het slachtoffer zich onwel voelt. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;

contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inslikken: Eén of twee glazen water laten drinken, mond uitspoelen en braken opwekken met een vinger in de keel. Geen braken opwekken of iets in de mond geven bij een bewusteloos persoon. Onmiddellijk een arts raadplegen indien het slachtoffer zich onwel voelt. Contact met open wonden: spoel met veel water. Als irritatie blijft bestaan een arts raadplegen.

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Licht ontvlambare vloeistof en damp.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Leverancier

111174433