Een afbeelding van Ambi Pur Lavender & rosemary navulling

Ambi Pur Lavender & rosemary navulling

3 stuksPrijs per LT 34,24
5.65
3 stuks

Ambi pur lavender en rosemary refill.

 • 24 uur fris en schoon
 • Bevat essentiele olien
 • Vegan
 • Anti kalk

Omschrijving

Extra informatie

Laat geen strepen na in de toiletpot.

Inhoud en gewicht

165 Gram

Kenmerken

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Ingrediënten: 5 -15% Anionogene oppervlakteactieve stoffen, <5% fosfonaten, Methylchloroisothiazolinone, parfum. www.bluesuncb.info

Instructies: 1) Klik de vloeistofnavulling in de houder. Verwijder de dop niet. Dop opent automatisch. 2) Voor een optimale prestatie, hang Ambi Pur vloeibaar toiletblok in de waterstroom. 3) Wanneer de navulling leeg is, haal deze uit de houder en vervang hem door een nieuwe vulling. Voor het beste resultaat vervang de houder na maximaal 4 navullingen.

Gevarenaanduiding

 • Waarschuwing
 • EUH208:Bevat t 2-methylundecanal, 4-tert-butylcyclohexyl acetate, Cineole, LINALOOL , linalylacetaat, Mengsel van: 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • H315:Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

 • P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102:Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.
 • P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
 • P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Leverancier

Blue Sun Consumer Brands S.L.U.
Ctra. Alcalá-Sevilla, Km 1,5 41500 Alcalá de Guadaira, Seville – Spain
https://www.bluesuncb.info(+34) 932759642

587818