Een afbeelding van SEL Wasbenzine

SEL Wasbenzine

1 lPrijs per LT 2,99
2.99
1 l

Met wasbenzine van SEL Chemie verwijdert u eenvoudig vlekken uit uw tapijt.

 • Voorzien van een kinderveilige dop

Omschrijving

Extra informatie

Met de producten van Sel Chemie haalt u een betrouwbaar en duurzaam product in huis. Wasbenzine is een zeer brandbare vloeistof, die overeenkomstig met respect behandeld dient te worden.

Inhoud en gewicht

1 Liter

Kenmerken

 • Ontvlambaar

 • Gezondheidsgevaar

 • Schadelijk voor het milieu

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, ec No:920-750-0

Samenstelling

Koolwaterstoffen, C7-C9, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, EC No:920-750-0

Gevaar - Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren.Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale / nationale wetgeving.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 • Licht ontvlambare vloeistof en damp.
 • Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
 • Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • .
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • GEEN braken opwekken.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
 • regionale / nationale wetgeving

Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Achter slot bewaren.

Leverancier

Sel Chemie BV
Broekstraat 23, 7122 MN Aalten Nederland
info@selchemie.com0031 543 47 19 56https://www.selchemie.com

11694