Algemene voorwaarden Mijn Leefstijlcoach

Leefstijlcoach App van Albert Heijn (AH)

1. Definities

In deze gebruikersvoorwaarden hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
Account: De persoonlijke registratie waarmee Gebruiker toegang verkrijgt tot de App en tot de Producten, bestaande uit de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker, die gelijk zijn aan de AH accountgegevens van de Gebruiker.
AH: Albert Heijn B.V., aanbieder van de App.
App: de gratis ‘Mijn Leefstijlcoach’ app van AH die het Gebruikers mogelijk maakt via een mobiel Device, op basis van deze Gebruikersvoorwaarden, Content af te nemen en voordelen te genieten zoals kortingen op producten bij Albert Heijn en de aangesloten Partners.
Gebruiker: een natuurlijke persoon (consument) die de App heeft gedownload en een gratis Membership heeft afgesloten.
Content: via de App toegankelijke tekst, afbeeldingen, foto’s en audiovisueel materiaal, zoals programma’s, programmaonderdelen, videoclips, advertenties en aanbiedingen van AH en/of Partners, die hoofdzakelijk betrekking hebben op een gezonde leefstijl en voeding, al dan niet gepresenteerd door specialisten op de voornoemde terreinen en zoveel mogelijk toegespitst op het Profiel van de Gebruiker.
Derden: derden die AH inschakelt bij (de uitvoering van) de App.
Device: een (mobiele) apparaat waarop de Content geopend, ingezien en/of afgespeeld kan worden.
Gebruikersvoorwaarden: deze algemene gebruikersvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Albert Heijn B.V., ingeschreven in Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 35012085, gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam (hierna: "Albert Heijn").
Klantenservice: ondersteunend onderdeel van AH bij het aanbieden van de App, bereikbaar via www.ah.nl/klantenservice.
Membership: het gratis abonnement op de App dat ontstaat na registratie via de App en het aanmaken van een Account (met de AH accountgegevens van Gebruiker) en waarmee je toegang krijgt tot alle onderdelen van de App.
Partner: bedrijf dat de visie van AH op een gezonde leefstijl deelt en in dat verband kortingen op producten of diensten aanbiedt aan Gebruikers via de App.
Partij en Partijen: AH en Gebruiker, afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk.
Privacybeleid: het beleid waarbij AH zich jegens Gebruiker verbindt om persoonsgegevens van Gebruiker enkel te verwerken onder de voorwaarden zoals beschreven in het Privacybeleid, gepubliceerd in de App en toegankelijk hier.
Product: product afkomstig van een Partner.
Profiel: informatie die Gebruiker aan AH ter beschikking stelt ten behoeve van het genereren van gepersonaliseerde Content.
Transactie: het aangaan van een rechtsverhouding, zoals het doen van een aankoop door de Gebruiker via de App, en/of een andere handeling die Gebruiker in de App verricht.

2. Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de App en alle eventuele Transacties. Op aankopen van producten bij AH zijn de algemene voorwaarden van AH (aanvullend) van toepassing. Op aankopen van Producten van Partners zijn tevens de Voorwaarden kopen andere verkopers en de voorwaarden van eventuele Partners (aanvullend) van toepassing.


2.2 De Gebruiker kan kennisnemen van deze Gebruikersvoorwaarden, die gepubliceerd zijn in de App en verklaart zich hiermee akkoord bij het downloaden van de App en het aangaan van Transacties.


2.3 AH behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze Gebruikersvoorwaarden. De meest actuele versie van de Gebruikersvoorwaarden kan altijd in de App worden geraadpleegd. Indien Gebruiker de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden niet kan accepteren, is Gebruiker te allen tijde gerechtigd het Membership te beëindigen.


2.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden niet aan.

3. Duur Membership

3.1 Het gratis Membership is voor onbepaalde tijd en kan op elk gewenst moment worden beëindigd, door het Account en de App van het Device te verwijderen.

4. Aanmaken van een Account

4.1 Voor een gratis Membership moet de Gebruiker eerst een Account aanmaken.


4.2 Alleen personen van 18 jaar en ouder met een geactiveerde persoonlijke Bonuskaart van AH kunnen een Account aanmaken.


4.3 Door in te loggen in het Account in de App kan de Gebruiker onder meer het Profiel beheren en/of wijzigen.


4.4 Voor het aanmaken van een Account in de App gebruikt Gebruiker de inloggegevens van AH.nl en/of de AH App. Bij het aanmaken van een Account wordt om persoonlijke gegevens van de Gebruiker gevraagd in overeenstemming met het Privacybeleid.


4.5 Gebruiker zal zijn inloggegevens voor de App strikt geheim houden en niet aan derden bekend maken. Elke Transactie die vanuit het Account wordt gedaan, wordt geacht door Gebruiker te zijn gedaan.


4.6 Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de inloggegevens, het Account, en/of de App komen voor rekening en risico van Gebruiker en kunnen ertoe leiden dat het Account van Gebruiker (tijdelijk of blijvend) wordt geblokkeerd.


4.7 Zodra Gebruiker het vermoeden heeft dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn/haar Profiel en/of Account, dient Gebruiker AH daarvan direct op de hoogte te stellen. AH zal in reactie hierop het Profiel van Gebruiker tijdelijk blokkeren en op eerste verzoek van Gebruiker of de eerst mogelijke gelegenheid hem/haar de mogelijkheid bieden een nieuw Profiel en/of Account aan te maken.

5. Membership en App

5.1 Op basis van het Profiel van de Gebruiker stelt AH Content beschikbaar voor de Gebruiker. De Content die door AH beschikbaar wordt gesteld is (in beginsel) bestemd voor alle leeftijden. Bepaalde onderdelen van de Content worden onafhankelijk van het Profiel van de Gebruiker aangeboden.


5.2 De beschikbare Content in de App zal voortdurend variëren. AH behoudt zich het recht voor om het aanbod van Content zonder voorafgaande kennisgeving aan te vullen en of te wijzigen.


5.3 AH maakt mede gebruik van deskundigen op het terrein van een gezonde leefstijl bij het beschikbaar stellen van de Content.


5.4 AH werkt voorts samen met Partners. Hun producten of diensten kunnen een onderdeel vormen van een product dat wordt aangeboden aan de Gebruiker. AH zal in zo’n geval de naam van de betreffende Partner kenbaar maken in de App.


5.5 AH geeft nadrukkelijk geen medische adviezen. Zij treedt op geen enkele wijze in de plaats van een (behandelend) arts of medisch specialist. AH raadt de Gebruiker dan ook nadrukkelijk aan om alle adviezen die de deskundigen van AH geven - vóór toepassing of gebruikmaking van dergelijke adviezen - te overleggen met de (behandelend) arts. Opvolging van enig advies komt geheel voor eigen rekening en risico van Gebruiker.


5.6 AH treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige App-omgeving.


5.8 AH zal alle persoonsgegevens van Gebruiker verwerken in overeenstemming met de geldende (inter)nationale wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en volgens haar Privacybeleid.


5.9 AH zal haar verplichtingen onder de artikelen

 

5.7 en 5.8 opleggen aan Derden die zij betrekt in de uitvoering van de App, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de partij(en) die de betalingen voor de App uitvoert.

6. Gebruiksregels en technische vereisten

6.1 Na totstandkoming van een Transactie heeft de Gebruiker de mogelijkheid om de Content te bekijken gedurende het Membership.


6.2 Content kan bekeken worden op een mobiel Device met een maximum van één Device per Account.


6.3 Voor het afspelen van (bepaalde soorten) Content op bepaalde Devices kunnen specifieke technische vereisten en beperkingen gelden. Deze vereisten en beperkingen kunnen wijzigen door de ontwikkeling van de techniek of vereisten van de licentiegevers van AH. Dit betreft onder andere Content in HD beeldkwaliteit die uitsluitend bekeken kan worden op apparaten die HD ondersteunen via een internetverbinding die daarvoor voldoende capaciteit heeft.


6.4 Gebruiker dient de huidige vereisten, voorwaarden en beperkingen zoals opgenomen in de App te controleren alvorens tot een Transactie over te gaan.

7. Prijzen, betaling en condities

7.1 Alle in de App genoemde tarieven van Partners zijn in euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld.


7.2 AH behoudt zich het recht voor om tarieven van Partners in de App te wijzigen en zal de gewijzigde tarieven op een voor Gebruiker toegankelijke wijze publiceren.

8. Intellectuele eigendom & licentie

8.1 De Content alsmede de App worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan AH dan wel aan haar licentiegevers. Gebruiker verbindt zich eraan deze rechten te respecteren en de App en het Account uitsluitend zoals overeengekomen in deze Gebruikersvoorwaarden te gebruiken.

8.2 Door een Membership af te sluiten, krijgt Gebruiker met betrekking tot de Content van AH een beperkte, niet-exclusieve, niet overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Content conform de Gebruikersvoorwaarden, uitsluitend in huiselijke kring (voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) op een Device te bekijken.

8.3 Al het gebruik van de Content anders dan in deze Gebruikersvoorwaarden omschreven, waaronder maar niet beperkt tot enig commercieel of promotioneel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de rechten op de Content.

8.4 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de Content openbaar te maken, anders dan in huiselijke kring, of anderen in staat te stellen openbaar te doen maken of de Content op enigerlei wijze op te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan een derde, of anderszins te publiceren of te verspreiden via social media waaronder maar niet beperkt tot Instagram, Facebook, Snapchat, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door AH.

 

8.1 De Content alsmede de App worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan AH dan wel aan haar licentiegevers. Gebruiker verbindt zich eraan deze rechten te respecteren en de App en het Account uitsluitend zoals overeengekomen in deze Gebruikersvoorwaarden te gebruiken.

8.2 Door een Membership af te sluiten, krijgt Gebruiker met betrekking tot de Content van AH een beperkte, niet-exclusieve, niet overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Content conform de Gebruikersvoorwaarden, uitsluitend in huiselijke kring (voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) op een Device te bekijken.

8.3 Al het gebruik van de Content anders dan in deze Gebruikersvoorwaarden omschreven, waaronder maar niet beperkt tot enig commercieel of promotioneel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de rechten op de Content.

8.4 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de Content openbaar te maken, anders dan in huiselijke kring, of anderen in staat te stellen openbaar te doen maken of de Content op enigerlei wijze op te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan een derde, of anderszins te publiceren of te verspreiden via social media waaronder maar niet beperkt tot Instagram, Facebook, Snapchat, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door AH.


8.5 De Content bevat technische beveiligingen, aangebracht door AH en/of haar licentiegevers, om de Content te beschermen en het gebruik van de Content te beperken in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden. Het is Gebruiker derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om:

 1. de Content en/of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub)licentiëren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot (delen van) de Content door het verstrekken van daartoe benodigde gegevens;
 2. te (proberen om) de versleuteling en/of de beveiliging van de (doorvoer van) de Content en/of het computerbestand en/of de software waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden of via welke de Content wordt afgespeeld te omzeilen of te kraken, dan wel enig door of namens AH aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen;
 3. de Content aan te passen, veranderen, vertalen, of afgeleide werken van de Content te vervaardigen;
 4. het bestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te decompileren, kopiëren, verveelvoudigen of aan te passen om achter de beginspecificaties van het systeem en/of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat;
 5. de Content en/of het bestand waarmee de Content aangeboden wordt aan Gebruiker te verveelvoudigen of te “branden” op een fysieke drager.

8.6 Mede omdat AH voor het aanbieden van de Content mede afhankelijk is van haar licentiegevers en ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden, behoudt AH zich het recht voor om op ieder tijdstip (een deel van) de Content te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. AH aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer zij dat recht uitoefent.

De Content bevat technische beveiligingen, aangebracht door AH en/of haar licentiegevers, om de Content te beschermen en het gebruik van de Content te beperken in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden. Het is Gebruiker derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om:

 1. de Content en/of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub)licentiëren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot (delen van) de Content door het verstrekken van daartoe benodigde gegevens;
 2. te (proberen om) de versleuteling en/of de beveiliging van de (doorvoer van) de Content en/of het computerbestand en/of de software waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden of via welke de Content wordt afgespeeld te omzeilen of te kraken, dan wel enig door of namens AH aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen;
 3. de Content aan te passen, veranderen, vertalen, of afgeleide werken van de Content te vervaardigen;
 4. het bestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te decompileren, kopiëren, verveelvoudigen of aan te passen om achter de beginspecificaties van het systeem en/of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat;
 5. de Content en/of het bestand waarmee de Content aangeboden wordt aan Gebruiker te verveelvoudigen of te “branden” op een fysieke drager.

8.6 Mede omdat AH voor het aanbieden van de Content mede afhankelijk is van haar licentiegevers en ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden, behoudt AH zich het recht voor om op ieder tijdstip (een deel van) de Content te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. AH aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer zij dat recht uitoefent.

9. Aansprakelijkheid

9.1 AH sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met de onbereikbaarheid van de App, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, en tekortkomingen van Derden, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van AH.


9.2 AH besteedt continue zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van de Content. Wanneer Gebruiker desalniettemin meent dat bepaalde informatie niet juist of volledig is, nodigt AH Gebruiker uit kenbaar te maken aan de Klantenservice via www.ah.nl/klantenservice, waarna AH contact zal opnemen met Gebruiker.


9.3 Indien en voor zover AH op welke grond ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van AH in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid namens AH.


9.4 AH is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolgen voor de gezondheid van de Gebruiker ten gevolge van het gebruik van de App of de bestelde Producten, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van AH.


9.5 Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 9.1 - 9.3, is Gebruiker aansprakelijk en vrijwaart Gebruiker AH voor alle schade, vorderingen, aansprakelijkheid of kosten (inclusief advocaatkosten die AH in redelijkheid heeft gemaakt) veroorzaakt door:

 1. bewuste roekeloosheid of opzet van Gebruiker;
 2. onjuistheden en/of onvolledigheden in de door of namens Gebruiker verstrekte informatie;
 3. alle andere tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van Gebruiker onder de wet of Gebruikersvoorwaarden.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft AH in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de toegang tot de App en/of het Account op te schorten, dan wel de rechtsverhouding zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat AH gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan AH kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Beëindiging

11.1 Gebruiker kan het Membership op elk gewenst moment en zonder opgaaf van redenen opzeggen door dit aan AH kenbaar te maken in de App op daartoe aangegeven wijze.


11.2 Wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden houdt, of AH het aannemelijk acht dat Gebruiker zich daar niet aan zal houden, of indien er sprake is van misbruik of ander oneigenlijk gebruik van de App en/of het Account, heeft AH het recht om het Membership per direct te beëindigen en/of het Account te blokkeren en geblokkeerd te houden.


11.3 AH zal bij de beëindiging van het Membership de Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn ter uitvoering van het Membership en/of de App, verwijderen volgens het Privacybeleid.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1 Op de Transacties tussen AH en de Gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


12.2 Geschillen tussen AH en de Gebruiker over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door AH te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Gebruiker als AH worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).


12.3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Gebruiker zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan AH heeft voorgelegd.


12.4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de Gebruiker de klacht bij AH indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.


12.5 Wanneer de Gebruiker een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is AH aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de Gebruiker dit eerst aan AH.


12.6. Wanneer AH een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de Gebruiker binnen vijf weken na een daartoe door AH schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt AH de keuze van de Gebruiker niet binnen de termijn van vijf weken, dan is AH gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.


12.7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.


12.8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan AH surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.


12.9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd.