Een afbeelding van Ambi Pur Tri-gel rimblock water flowers

Ambi Pur Tri-gel rimblock water flowers

45 gPrijs per KG 86,44
3.89
45 g

Ambipur tri-gel toiletblok water flowers maakt gebruik van de innovatieve tri-gel technologie die er voor zorgt dat de heerlijke water flowers geur langer blijft hangen en de wc langer schoner blijft.

 • De anti-kalk formule voorkomt de vorming van vuil en kalkaanslag
 • Het reinigend schuim zorgt voor een schoon toilet na elke spoelbeurt
 • De tri-gel laat een langdurige frisse geur achter

Omschrijving

Inhoud en gewicht

45 Gram

Kenmerken

 • Corrosief

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

 • Groene Punt

 • Recyclebaar

Ingrediënten

(www.bluesuncb.info) Ingrédients/Ingrediënten/Inhaltsstoffe/Ingredients: 15-30% Agents de surfaceanioniques/Anionogene oppervlakteactieve stoffen/Anionische Tenside/Anionic surfactants, Agents de surface nonioniques/Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen/Nichtionische Tenside/Non-ionic surfactants; 5-15% Hydrocarburesaliphatiques/Alifatische koolwaterstoffen/Aliphatische Kohlenwasserstoffe/ Aliphatic hydrocarbons; Methylisothiazolinone,Benzisothiazolinone, Parfums/Duftstoffe/Perfumes, Alpha-Isomethyl-ionone, Geraniol.

Verwijder verpakking - gooi deze in de prullenbak. Hang het toiletblok over de rand van het toilet, zodat het blok in contact komt met water bij het doorspoelen.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • H315:Veroorzaakt huidirritatie.
 • H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 • H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • P102:Buiten het bereik van kinderen houden.
 • P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.
 • P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
 • P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Leverancier

BLUESUN CONSUMER BRANDS, S.L.U.
Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá, Km 1,5
41500 Alcalá de Guadaira, Sevilla - Spain.
(+34) 932759642

804651