Een afbeelding van Mr Muscle Ontstopper

2+1

gratis

Mr Muscle Ontstopper

1 lNormale prijs per LT 3,99

Combineren mogelijk

3.99
1 l

Mr muscle power gel ontstopper vernietigt de hardnekkigste verstoppingen.

  • Veilig voor alle leidingen
  • Voor verstoppingen die veroorzaakt zijn door haar en zeepresten
  • Dringt door in stilstaand water

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1000 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

  • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

< = 5% chloorbleekmiddelen, zeep, amfotere oppervlakteactieve stoffen

Samenstelling

< = 5% chloorbleekmiddelen, zeep, amfotere oppervlakteactieve stoffen

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Let op:! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Bijhetinwinnenvanmedischadvies,deverpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantalminuten;contactlenzenverwijderen,indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEENbraken opwekken.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Achter slot bewaren. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Rook niet inademen.

Gevarenaanduiding

Gevaar

Gesloten verpakking op een koele plaats en rechtopstaand bewaren.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

742866