Robijn Roomspray paradise

250 mlPrijs per LT 35,96
Nieuw
8.99
250 ml

Omschrijving

Inhoud en gewicht

250 Milliliter

Kenmerken

  • Groene Punt

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

Unilever

739821