Een afbeelding van Kiwi Sneaker protector stap 2

Kiwi Sneaker protector stap 2

per stuk
4.99
per stuk

Omschrijving

Inhoud en gewicht

200 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk

Gevarenaanduiding

Gevaar

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.- Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschrijftenVerwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

736606