AH Toiletblok

4 stuksPrijs per KG 9,94
1.59
4 stuks
Prijsfavoriet

Omschrijving

Inhoud en gewicht

160 Gram

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (BE) of weggooien bij restafval (NL). Bevat 4-TERTBUTYLCYCLOHEXYLACETATE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

731447