AH Vloeibaar toiletblok oceaan

165 mlPrijs per LT 12,06
1.99
165 ml

Omschrijving

Inhoud en gewicht

165 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

731446