50%

korting

Airwick Botancia navul Oosterse geranium & rozen

19 mlNormale prijs per LT 262,63
4.99
2.49
19 ml

De botanica by Air Wick elektrische geurverspreider - oosterse geranium en rozen - navulling bevat een ingredient die op verantwoorde wijze worden geplukt. Geeft een fijne geur voor 120 dagen.

  • De navullingen zijn ontwikkeld op basis van exotische ingredienten
  • Bevat oosterse geranium en rozen die op verantwoorde wijze wordt geplukt
  • Product niet getest op dieren
  • De kartonnen verpakking en glazen potje zijn 100% recyclebaar

Omschrijving

Inhoud en gewicht

19 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

EUH208:Bevat Hexyl Cinnamal and tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Kan een allergische reactie veroorzaken.H315 - Veroorzaakt huidirritatie.H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P301+P310:Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P501 - Inhoud/verpakking afvoeren.

731457