50%

korting

Airwick Botanica lavendel kersenbloesem navul

19 mlNormale prijs per LT 262,63

vanaf maandag

4.99
2.49
19 ml

De botanica elektrische geurverspreider - lavendel uit de provence en kersenbloesem - navulling bevat een ingredient die op verantwoorde wijze worden geplukt. Geeft een fijne geur voor 120 dagen.

  • De navullingen zijn ontwikkeld op basis van exotische ingredienten
  • Bevat lavendelolien van provence en kersenbloesems
  • Product niet getest op dieren
  • De kartonnen verpakking en glazen potje zijn 100% recyclebaar

Omschrijving

Inhoud en gewicht

19 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken.H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P301+P310:Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

731456