50%

korting

Airwick Botanica Caribbean starterkit

19 mlNormale prijs per LT 315,26

vanaf maandag

5.99
2.99
19 ml

De botanica by Air Wick elektrische geurverspreider - caribische vetiver en sandelhout - starterset bevat een ingredient die op verantwoorde wijze worden geplukt. Geeft een fijne geur voor 120 dagen.

  • De navullingen zijn ontwikkeld op basis van exotische ingredienten
  • Bevat vetiver die op verantwoorde wijze wordt geplukt
  • Product niet getest op dieren
  • De kartonnen verpakking en glazen potje zijn 100% recyclebaar

Omschrijving

Extra informatie

Geef je huis een onderscheidende geur met de botanica elektrische geurverspreider. Kies de geur die het best overeenkomt met je stemming. De botanica by Air Wick navullingen bevatten ingedrienten die zijn gemaakt op basis van natuurlijke oorsprong. De oogst van de ingredienten dragen bij aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen. Om de geurverspreider te laten werken moet deze in het stopcontact worden gestopt. verwen je zintuigen met de frisheid van caribische vetiver in combinatie met de warme geur van sandelhout. De etherische olie van vetiver wordt op verantwoorde wijze gewonnen op het eiland haiti. Vetiver is een speciaal soort gedroogd gras die een warme en elgenate geur afgeeft. De oogst van dit kostbare ingredient draagt bij aan de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen.

Inhoud en gewicht

19 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

EUH208:Bevat Hexyl Cinnamal and tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Kan een allergische reactie veroorzaken.H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P301+P310:Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P501 - Inhoud/verpakking afvoeren.

731454