Sun All in 1 expert citroen vaatwastabletten

22 stuks

Alleen in de winkel

8.99
22 stuks

Omschrijving

Inhoud en gewicht

22 Stuk. 385 Gram

Kenmerken

  • Groene Punt

  • Corrosief

Ingrediënten

Ingrediënten: 5-15%: Anionogene oppervlakte-actieve stoffen <5%: Enzymen, Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, Zuurstofbleekmiddel, Optische witmiddelen, Parfum, Polycarboxylaten, Zeolieten, Zeep.

Gevarenaanduiding

H315:Veroorzaakt huidirritatie.H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel.H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.EUH208:Bevat Linalool, Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P273:Voorkom lozing in het milieu.P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

100% oplosbaar tabletfolie, verwijderen niet nodig. Gebruiksaanwijzing: - Plaats de tablet in het doseerbakje, vermijd aanraking met natte handen. - Het toevoegen van zout en spoelglans is niet nodig bij deze tabletten. Bij extreem hard water (>35°FH) wordt aanbevolen om Sun zout toe te voegen. - Reinig de sproeiarmen regelmatig en zorg dat deze vrij kunnen draaien. - Plaats alleen vaatwasbestendig materiaal in jouw vaatwasser - geen hout, zilver, aluminium, blik, koper, antiek, handgeschilderd keramiek en bepaalde soorten plastic. - Voor de beste prestaties sluit u de verpakking na elk gebruik altijd opnieuw en bewaart u tabletten uit de buurt van hitte en vocht. 100% oplosbaar tabletfolie, verwijderen niet nodig. Gebruiksaanwijzing: - Plaats de tablet in het doseerbakje, vermijd aanraking met natte handen. - Het toevoegen van zout en spoelglans is niet nodig bij deze tabletten. Bij extreem hard water (>35°FH) wordt aanbevolen om Sun zout toe te voegen. - Reinig de sproeiarmen regelma

Leverancier

Unilever Nederland B.V.
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam

727910