Öpso Nordic birch forest

50 mlPrijs per LT 139,80

Alleen in de winkel

6.99
50 ml

Opso nordic birch forest.

  • Op basis van natuurlijke boomhars
  • Tot 6 weken werkzaam
  • Pefc gecertificeerd
  • Vegan

Omschrijving

Extra informatie

Frisse planten en groen hout.

Inhoud en gewicht

0.05 Liter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

EUH208:Bevat R)-p-mentha-1,8-dieen, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Cineole, Citral, Citronellol, CYCLAMEN ALDEHYDE, Geraniol, geranylacetaat, linalylacetaat, p-menthaan-3-on, TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES. Kan een allergische reactie veroorzaken.H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken.H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen.P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

716897