Airwick Geurstokjes pure katoen

30 mlPrijs per LT 199,67
5.99
30 ml

Air wick life scents geurstokjes zaachtheid van katoen geeft een warme sfeer en laat je woning fris ruiken. Gaat maximaal 4 weken mee.

  • Creeert een gastvrije sfeer in huis
  • Natuurlijke rotanstokjes voor een subtiele geurverspreiding
  • Gaat maximaal 4 weken mee
  • Neutraliseert geurtjes en laat je woning fris ruiken

Omschrijving

Extra informatie

Dankzij het elegante parfum en design van de air wick geurstokjes hangt er snel een warme sfeer in je woning. Dompel de stokjes onder in het kwaliteitsparfum. De lange rotanstokjes absorberen het parfum en verspreiden continu een heerlijke geur door je woning. Dankzij air wick geurstokjes, een heerlijke geur verspreidt zich door je huis! De air wick geurstokjes pure zachtheid van katoen versterkt je huis met een frisse en heerlijke katoengeur.

Inhoud en gewicht

47 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

EUH208:Bevat Linalool. Kan een allergische reactie veroorzaken.H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.P273 - Voorkom lozing in het milieu.P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.P331 - GEEN braken opwekken.P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P501 - Inhoud/verpakking afvoeren.

74701