Een afbeelding van Destop Vloeibare krachtige ontstopper

Destop Vloeibare krachtige ontstopper

1 lPrijs per LT 3,45

Alleen in de winkel

3.45
1 l

Destop vloeibare ontstopper met soda - 1 liter lost snel een onstopping op. Het tast het glazuur of de buizen (zelfs plastic) niet aan. Lost alle organische materialen volledig op.

  • Geschikt voor bij totale verstopping
  • Werkt in slechts 5 minuten
  • Veilig voor alle soorten leidingen (zelfs in plastic)
  • Geeft geen ammoniakgeur

Omschrijving

  • Ontstopper

Inhoud en gewicht

1000 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

bevat: Sodium Hydroxide en Ammonium
Hydroxide.

Om de veiligheidsdop te openen: zet de fles rechtop neer en houd ze stevig vast, zonder in de fles te knijpen. Duw met de andere hand op de dop en draai tegelijk. Niet in de fles knijpen. Giet voorzichtig de helft van de fles in de afvoer, zelfs bij stilstaand water (voor toilet en grote leidingen, de volledige fles gieten). Goed sluiten na gebruik. Voeg geen kokend water noch enig ander product toe. Laat 2 uur* inwerken. Bij moeilijke verstoppingen: het proces herhalen en 's nachts laten inwerken. Overvloedig naspoelen. Niet wachten tot de afvoerleidingen volledig verstopt zijn. Niet gebruiken op aluminium.

Gevarenaanduiding

Gevaar

H290:Kan bijtend zijn voor metalen.H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.Achter slot bewaren.Inhoud/verpakking afvoeren naar …

Leverancier

RB Hygiene Home Netherlands B.V.

597384