50%

korting

Airwick Geurverspreider aziatische kersenbloem

19 mlNormale prijs per LT 257,37

Alleen in de winkel

4.89
2.44
19 ml

Air wick elektrische geurverspreider life scents kersenbloesem - navulling geeft automatisch een frisse geur af, tot wel 60 dagen lang. Keuze uit verschillende verspreidingsniveaus.

  • Geeft continu en langdurig geur af in je woning
  • Kies zelf uit de verschillende verspreidingsniveaus
  • Tot 75 dagen op de laagste stand
  • Zal je huis verfraaien met de bloemige geur van kersenbloesem

Omschrijving

Extra informatie

Geef je huis een onderscheidende geur met de air wick elektrische geurverspreider. Deze air wick luchtverfrisser steek je in het stopcontact en brengt een heerlijk frisse geur in huis en dit tot wel 75 dagen. Kies de geur die het best overeenkomt met uw persoonlijkheid of uw stemming. Voor deze starterset kunnen navullingen worden gekocht in vele verschillende geuren. De pure aziatische kersenbloesem elektrische geurverspreider navulling zal je huis verfraaien met de frisse geur van kersenbloesem, zonder toegevoegd water.

Inhoud en gewicht

19 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

EUH208:Bevat Linalool. Kan een allergische reactie veroorzaken.H315 - Veroorzaakt huidirritatie.H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P273 - Voorkom lozing in het milieu.P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P501 - Inhoud/verpakking afvoeren.P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

613040