Een afbeelding van Airwick Pure katoen elektrische navulling

Airwick Pure katoen elektrische navulling

19 mlPrijs per LT 262,63
4.99
19 ml

Air wick elektrische geurverspreider life scents zachtheid van katoen - navulling geeft automatisch een frisse geur af, tot wel 75 dagen lang op de laagste stand.

  • Geeft continu en langdurig geur af in je woning
  • Kies zelf uit de verschillende verspreidingsniveaus
  • Tot 75 dagen op de laagste stand
  • Neutraliseert geuren en verspreidt een frisse en katoengeur in uw huis

Omschrijving

Extra informatie

Geef je huis een onderscheidende geur met de air wick elektrische geurverspreider. Deze air wick luchtverfrisser steek je in het stopcontact en brengt een heerlijk frisse geur in huis en dit tot wel 75 dagen. Kies de geur die het best overeenkomt met uw persoonlijkheid of uw stemming. Voor deze starterset kunnen navullingen worden gekocht in vele verschillende geuren. De air wick pure elektrische geurverspreider navulling zachtheid van katoen neutraliseert geuren en verspreidt een frisse katoengeur in uw huis.

Inhoud en gewicht

19 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

EUH208:Bevat Hexyl Cinnamal and tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Kan een allergische reactie veroorzaken.H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P273 - Voorkom lozing in het milieu.P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P501 - Inhoud/verpakking afvoeren

Leverancier

613016