Robijn Vloeibaar wasmiddel color

60 wasbeurten

Alleen in de winkel

18.49
60 wasbeurten

Robijn wasmiddel voor alle bonte en gekleurde was. Wast schoon en fris en is verrijkt met careserum.

  • Unieke formule met kleurbeschermers
  • Helpt kleuren langer mooi te houden
  • Probeer Robijn passiebloem en bergamot wasverzachter voor een heerlijke geurmatch

Omschrijving

Extra informatie

Ook beschikbaar in geconcentreerd wasmiddel.

Goed voor 60 wasbeurten.

gekleurde was

Inhoud en gewicht

3 Liter

Kenmerken

  • Groene Punt

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken.H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P333+P313:Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

Unilever

29099