Simson Solutie klein kaart

10 mlPrijs per LT 265,00

Alleen in de winkel

2.65
10 ml

Sneldrogende solutie in een middelgrote tube, onmisbaar bij het plakken van een lekke fietsband.

  • Sneldrogende solutie.
  • In een handige knijptube.
  • Voor het repareren van een lekke fietsband.
  • Te gebruiken in combinatie met binnenbandpleisters.

Omschrijving

  • Simson Solutie klein 10 ml

Extra informatie

De Simson solutie is bijzonder snel drogend. Al binnen 5 minuten kun je aan de slag om de lekke band te repareren. Gebruik de solutie om de binnenbandpleister stevig op het gaatje in de fietsband te bevestigen.

Inhoud en gewicht

8 Gram. 10 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Schadelijk voor het milieu

  • Ontvlambaar

Gevarenaanduiding

Licht ontvlambare vloeistof en damp.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Veroorzaakt huidirritatie.Kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Beschermende handschoenen / Beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen of afdouchen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.Voorkom lozing in het milieu.Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie met inachtneming van de lokale / nationale voorschriften.

693287