AH Toiletblok vloeibaar 3-1 navulling

165 mlPrijs per LT 12,06
1.99
165 ml

Dit vloeibaar WC blokje houdt het toilet wekenlang fris na elke spoelbeurt.

  • 3 navullingen met een heerlijke geur
  • Reinigt het toilet bij iedere spoeling
  • Met speciale druppel stop technologie

Omschrijving

Inhoud en gewicht

6 Stuk

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstig oogletsel.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.Na het werken met dit product handen grondig wassen.Voorkom lozing in het milieu.NA INSLIKKEN:NA INSLIKKEN:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (BE) of weggooien bij restafval (NL).

691672