Een afbeelding van WC-Eend Extra power bleek

WC-Eend Extra power bleek

750 mlPrijs per LT 2,65
1.99
750 ml

Wc eend extra power bleek gel combineert de voordelen van bleek en de reinigende werking van schuim in slechts een product!

  • Bleekt de toiletpot
  • Beter bereik in vergelijking met andere toiletreinigers
  • Maakt het toilet schoon en fris
  • Krachtig reinigend schuim

Omschrijving

Inhoud en gewicht

750 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk voor het milieu

  • Corrosief

Ingrediënten

< = 5% chloorbleekmiddelen, amfotere oppervlakteactieve stoffen, Anionische oppervlakteactieve stoffen, perfume

1. Zet de toiletbril omhoog. 2..0m de dop te verwijderen, de ziivlakken induwen en tegelijkertijd draaien. 3. Kantel de fles om de hals vol te laten lopen. 4.Spuit de vloeistof onder de rand en knijp gelijkmatig tijdens het rondgaan door de toiletpot. 5. Borstel boven en onder de waterlijn, spoel door. 6.Plaats de dop op de fles en draai tot deze klikt. 7. Voor hardnekkige vlekken, het product enkele minuten laten inwerken.

Gevarenaanduiding

Gevaar

Kan bljtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medischi advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE 0GEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen [ I verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een ÄNTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. NA IhADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Achter slot bewaren. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke ivoorschriften. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Inademing van rook vermijden. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen chloor) vrijkomen. Enkel bestemd voor gebruik in de toiletpot

Leverancier

SC Johnson
Postbus 22, 3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

687644